Aktualności
Następny
Poprzedni
28-09-2018

OGŁOSZENIE NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OGŁOSZENIE NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji  OSiR Stargard Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie

z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki.

 

Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI OSiR

STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

W STARGARDZIE ZA LATA 2018 i 2019.

 

1.       Badanie sprawozdania zakończone wydaniem opinii powinno zostać  przeprowadzone

do dnia:

                 -  08 marca 2019 za rok 2018,

                 -  06 marca 2020 za rok 2019.

2.   Oferta powinna zawierać:

-  informacje o firmie, jej statucie prawnym i kierownictwie,

-   wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem

    jej doświadczenia,

-  listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których prowadzono badanie sprawozdań

    finansowych w ciągu ostatnich trzech lat,

-   harmonogram  obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem wstępnym,

    końcowym oraz  udziałem inwentaryzacji,

-  gwarancję spełnienia warunków określonych w art.66 ustawy  o rachunkowości,

-  proponowaną cenę  badania.

        3.  Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert w  zamkniętych kopertach z dopiskiem:

                         „Oferta na badanie sprawozdania za lata 2018 i 2019 – nie otwierać ”

             w terminie do 18.10.2018 r. do godz.15.00  na adres siedziby Spółki, tj.:

               Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                                  73-110 Stargard, ul. Szczecińska 35

                                  Tel. 91 573 23 34

        4.  Postępowanie będzie ważne, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta.

        5.   Oferty nie spełniające powyższych wymogów lub złożone w innym terminie niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

       6.   Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona Rada

             Nadzorcza  Spółki.

       7.  Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania

            przyczyny i  ponoszenia skutków prawnych.