Aktualności
Następny
Poprzedni
31-05-2019

Praca dla Głównego Specjalisty ds. Księgowości

PREZES  ZARZĄDU

Ośrodka Sportu  i Rekreacji  OSiR  Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego  Specjalisty ds. Księgowości  w Ośrodku Sportu   i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 35.

                                                     

Wolne stanowisko:

Główny Specjalista  ds. Księgowości w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z  o.o.

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

1) Prowadzenie księgowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości, obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz regulaminami wewnętrznymi Spółki.

2) Bieżąca weryfikacja i ewidencja dokumentów księgowych. 

3) Księgowe prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i WNiP, w szczególności sprawdzanie i księgowanie operacji dotyczących wartości początkowej środków trwałych. 

4) Rozliczanie dotacji od środków trwałych.

5) Rozliczanie i księgowanie polis ubezpieczeniowych oraz innych kosztów rozliczanych w czasie.

6) Sprawdzanie i księgowanie operacji dotyczących obligacji, kredytów i pożyczek.

7) Sprawdzanie prawidłowości księgowania list płac, kosztów oraz ustalanie wyłączeń z KUP.

8) Uzgadnianie zapisów kont analitycznych z syntetycznymi oraz weryfikacja sald pozostałych kont.

9) Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, JPK, podatek od nieruchomości.

10) Uzgadnianie rejestrów VAT.

11) Uczestniczenie w zamykaniu roku oraz udział w sporządzaniu sprawozdania finansowego.

12) Nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych i księgowych.

13) Nadzór na przeprowadzanie inwentaryzacji majątku Spółki.

14) Pełnienie obowiązków Głównego Księgowego w pełnym zakresie w przypadku nieobecności Głównego Księgowego.

Wymagania konieczne:

1) wykształcenie wyższe - ekonomiczne jednolite studia magisterskie; ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub ekonomiczne studia podyplomowe,

2) minimum 3  letnie doświadczenie  na podobnym  stanowisku, w tym  zastępowanie Głównego Księgowego,

3) znajomość z dziedziny pełnej rachunkowości oraz prawa podatkowego, 

4) biegła znajomość obsługi  pakietu Office, 

5) niekaralność za przestępstwa popełniane umyślnie.

Wymagania preferowane:

1) umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz współpracy z zespołem,

2) wysoki poziom kultury osobistej,

3) dobra organizacja pracy, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność nabywania i praktycznego wykorzystywania wiedzy.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

1) praca przy monitorze,

2) praca polegająca na czynnościach powtarzających się.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów  potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

5) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

6) ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

7) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

8) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po zatrudnieniu wymagane dostarczenie  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z poniższą treścią: „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OSiR Stargard Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie”.

10) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w OSiR Stargard.

Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 14.06.2019r. na adres : 

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR  Stargard Sp. z o.o.

ul. Pierwszej Brygady 35, I piętro, pok. 115

73-110 Stargard 

w  zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Główny Specjalista  ds. Księgowości OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie”. 

Uwaga:

1. Oferty, które wpłyną do OSiR Sp. z o.o. niekompletne lub po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane. 

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną. 

3. Bliższe informacje można uzyskać pod nr 91/ 573-23-34.