Aktualności
Następny
Poprzedni
06-08-2020

Oferta pracy

Prezes Zarządu Ośrodka Sportu  i Rekreacji  OSiR  Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego  Specjalisty ds. Księgowości  w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 35.
                                                    
Wolne stanowisko:
Główny Specjalista  ds. Księgowości w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z  o.o.

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:
1) Prowadzenie księgowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości, obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz regulaminami wewnętrznymi Spółki.
2) Bieżąca weryfikacja i ewidencja dokumentów księgowych.
3) Księgowe prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i WNiP, w szczególności sprawdzanie i księgowanie operacji dotyczących wartości początkowej środków trwałych.
4) Rozliczanie dotacji od środków trwałych.
5) Rozliczanie i księgowanie polis ubezpieczeniowych oraz innych kosztów rozliczanych w czasie.
6) Sprawdzanie i księgowanie operacji dotyczących obligacji, kredytów i pożyczek.
7)  Sprawdzanie prawidłowości księgowania list płac, kosztów oraz ustalanie wyłączeń z KUP.
8) Uzgadnianie zapisów kont analitycznych z syntetycznymi oraz weryfikacja sald pozostałych kont.
9) Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, JPK, podatek od nieruchomości.
10) Uzgadnianie rejestrów VAT.
11) Uczestniczenie w zamykaniu roku oraz udział w sporządzaniu sprawozdania finansowego.
12) Nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych i księgowych.
13) Nadzór na przeprowadzanie inwentaryzacji majątku Spółki.
14) Pełnienie obowiązków Głównego Księgowego w pełnym zakresie w przypadku nieobecności Głównego Księgowego.

Wymagania konieczne:
1) wykształcenie wyższe - ekonomiczne jednolite studia magisterskie; ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub ekonomiczne studia podyplomowe,
2) minimum 3  letnie doświadczenie  na podobnym  stanowisku, w tym  zastępowanie Głównego Księgowego,
3) znajomość z dziedziny pełnej rachunkowości oraz prawa podatkowego,
4) biegła znajomość obsługi  pakietu Office,
5) niekaralność za przestępstwa popełniane umyślnie.

Wymagania preferowane:
1) umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz współpracy z zespołem,
2) wysoki poziom kultury osobistej,
3) dobra organizacja pracy, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność nabywania i praktycznego wykorzystywania wiedzy.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
1) praca przy monitorze,
2) praca polegająca na czynnościach powtarzających się.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów  potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
5) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
6) ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
7) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
8) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po zatrudnieniu wymagane dostarczenie  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z poniższą treścią: „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OSiR Stargard Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie”.
10) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w OSiR Stargard.

Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 19.08.20r. na adres :
Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR  Stargard Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35, I piętro, pok. 115, 73-110 Stargard w  zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Główny Specjalista  ds. Księgowości OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie”.

Uwaga:
1. Oferty, które wpłyną do OSiR Sp. z o.o. niekompletne lub po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.
2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
3. Bliższe informacje można uzyskać pod nr 91/ 573-23-34.

Pliki do pobrania: