Aktualności
Następny
Poprzedni
08-09-2017

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji  OSiR Stargard Spółka 

                                                 z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie

                                                            z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki.

                        Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

         BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI OSiR

                        STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

                                                            W STARGARDZIE ZA ROK 2017.

1. Badanie sprawozdania zakończone wydaniem opinii powinno zostać zrealizowane

              do 10.03.2018r.

2.  Oferta powinna zawierać:

-  informacje o firmie, jej statucie prawnym i kierownictwie,

-  wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem 

    jej doświadczenia,

-  listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których prowadzono badanie sprawozdań 

    finansowych w ciągu ostatnich trzech lat,

-  harmonogram  obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem wstępnym,

   końcowym oraz  udziałem inwentaryzacji,

-  gwarancję spełnienia warunków określonych w art. 66 UoR,

-  proponowaną cenę badania.

       3.  Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert w kopertach z dopiskiem:

                         „Oferta na badanie sprawozdania za 2017 r. – nie otwierać”

             w terminie do 22.09.2017 r. do godz.15.00  na adres siedziby Spółki, tj.:

                              Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z

                                       ograniczoną odpowiedzialnością

                              73-110 Stargard, ul. Szczecińska 35

                              Tel. 091/573 23 34, fax  091/ 573 23 34

       4. Oferty nie spełniające powyższych wymogów lub złożone w innym terminie niż określony  w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

       5. Wyboru biegłego rewidenta  dokona Rada Nadzorcza.

       6. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo odstąpienia od postepowania ofertowego bez podania przyczyny i  ponoszenia skutków prawnych.