Regulamin

REGULAMIN

obiektu Pływalni w Stargardzie Szczecińskim

 

I.    CZĘŚĆ OGÓLNA

1) Pływalnia Miejska (dalej Pływalnia) jest obiektem rekreacyjno-sportowym zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Stargard Spółka z o. o. w Stargardzie Szczecińskim, znajdującym się przy ul. Szczecińskiej 35.

2) Pływalnia jest czynna:

1. poniedziałek - sobota w godzinach 6.00-22.00

2. niedziela w godzinach 7.00-22.00.

3) W obiekcie Pływalni oferowane jest korzystanie:

1. z basenu (hali basenowej)

2. z siłowni

3. z sal fitness

4. z sauny

5. z solarium

4) Do korzystania z wybranej formy rekreacji uprawnione są osoby indywidualne, posiadające bilet wstępu lub karnet zakupiony w Recepcji Pływalni oraz zakłady pracy i grupy zorganizowane na podstawie zawartych umów.

5) Przed wejściem na teren Pływalni należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz instrukcjami użytkowania urządzeń znajdujących w hali basenowej oraz bezwzględnie stosować się do nich w czasie pobytu. Szczegółowe zasady korzystania lub użytkowania innych – poza halą basenową – urządzeń regulują odrębne regulaminy lub instrukcje

6) Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu oraz do zaleceń pracowników, służby ratowniczej mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

7) Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren obiektu.

8) Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

1. palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych;

2. wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;

3. noszenia do hali basenowej żywności lub innych towarów w w opakowaniach szklanych;

4. wprowadzania i przebywania zwierząt;

9) Grupy i osoby korzystające upoważnione są do korzystania z szatni przed zajęciami zgodnie z zapisem w Cenniku lub Umowie na korzystanie z obiektu; po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.

10) Organizator pobytu grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.

11) Obiekt Pływalni jest monitorowany w sposób ciągły. OSiR gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

 

II.    ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ.

1) Korzystanie z hali basenu dozwolone jest jedynie w obecności ratownika, który czuwa nad bezpieczeństwem kąpiących się i przestrzeganiem regulaminu.

2) Z basenu korzystać mogą:

1. indywidualnie – osoby umiejące pływać lub pozostające pod opieką osób dorosłych;

2. grupowo – osoby uczące się pływać pod opieką osoby dorosłej;

3. grupy zorganizowane – szkolne, zakłady pracy i inne jednostki organizacyjne;

3) Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

4) Grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

5) Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratownika.

6) Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w Recepcji Pływalni.

7)Przed kąpielą w basenie konieczne jest staranne umycie całego ciała z użyciem mydła; zabrania się używania środków myjących w szklanych opakowaniach.

8) W hali basenowej obowiązuje nakaz zachowania porządku, czystości, ciszy oraz bezwzględnego podporządkowania się decyzjom służby ratowniczej.

9) W hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe, obuwie basenowe - klapki oraz zalecane jest używanie czepka.

10) Na terenie hali basenowej zabrania się:

1. wchodzenia do wody bez zezwolenia;

2. biegania po chodnikach otaczających nieckę basenową;

3. korzystania z pływalni osobom ze zmianami dermatologicznymi i widocznymi objawami chorób górnych dróg oddechowych;

4. spożywania posiłków (w tym żucia gumy);

5. skakania do wody poza miejscami wyznaczonymi;

6. wrzucania do wody innych użytkowników pływalni;

7. używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony;

8. zanieczyszczania wody basenowej;

9. używania mydła i innych środków chemicznych.

12) Na sygnał dźwiękowy (gwizdek) oznaczający koniec zajęć uczestniczący powinni natychmiast opuścić nieckę basenu.

13) Poza halą basenową należy przestrzegać części I Regulaminu Pływalni.

14) Wszelkie uwagi należy zgłaszać Kierownikowi Pływalni lub wpisać do raportu Recepcji Pływalni.

 

III.    ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

1) Siłownia jest czynna zgodnie z zatwierdzonym rozkładem zajęć.

2) Z siłowni mogą korzystać osoby z ważnym biletem lub karnetem wstępu które ukończyły 15 rok życia.

3) Za ład, porządek i bezpieczeństwo w siłowni w trakcie zajęć odpowiada Instruktor.

4) Ćwiczących obowiązuje strój ćwiczebny.

5) Zajęcia w siłowni mogą odbywać się tylko w obecności instruktora.

6) Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy:

1. wykonać indywidualną rozgrzewkę

2. sprawdzić zabezpieczenie przyrządu oraz czy sprzęt treningowy nie jest uszkodzony

3. przy przestawieniu urządzeń treningowych i wolnych ciężarów (sztangi, hantle) uważać na dłonie i upewnić się, czy blokady i podpórki są właściwie ustawione

4. podnosić tylko taki ciężar, któremu możesz podołać samodzielnie

5. nakładać i zdejmować talerze na sztangę równomiernie- po jednym na każdą ze stron

6. zawsze nakładać na sztangę zabezpieczenia przytrzymujące talerze

7. ćwicząc na urządzeniach treningowych zwracać uwagę, aby ręce i stopy nie ześlizgiwały się z podpórek i uchwytów

8. renując z dużym obciążeniem stosować blokady zabezpieczającet lub asekurujące drugiego ćwiczącego, każde z ćwiczeń wykonywać w pełnym zakresie ruchów, powoli i ostrożnie, ciężary opuszczać powoli na podłogę

7) Po zakończeniu treningu odłożyć sprzęt na miejsce i zabrać wszystkie swoje rzeczy

8) Osoba korzystająca pierwszy raz z przyrządu lub stanowiska do ćwiczenia zobowiązana jest przed przystąpieniem do ćwiczenia odbyć instruktaż, przeprowadzony przez Instruktora.

9) Instruktor na życzenie osoby ćwiczącej udziela wskazówek metodycznych dotyczących ćwiczeń na różnych przyrządach treningowych.

10) Podczas ćwiczeń przy niecce oraz przy przechodzeniu obok niecki należy zachować szczególną ostrożność.

11) Korzystającym z siłowni NIE WOLNO powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób w niej przebywających, a w szczególności:

1. biegać po chodnikach otaczających nieckę

2. palić papierosów, pić alkoholu

3. niszczyć urządzeń oraz sprzętu

4. zaśmiecać i brudzić

5. hałasować

6. wprowadzać psów lub innych zwierząt

12) Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

13) Poza pomieszczeniem z siłowni osoby korzystające obowiązane są przestrzegać regulaminu Pływalni.

14) Instruktor sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

15) Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego Regulaminu usuwane będą z terenu Pływalni .

16) Skargi i wnioski prosimy zgłaszać Kierownikowi Pływalni lub wpisywać do raportu Recepcji Pływalni.

 

IV.    ZASADY KORZYSTANIA Z SAL FITNESS.

1) Sale fitness są czynne zgodnie z rozkładem zajęć.

2) Z sal fitness mogą korzystać osoby z ważnym biletem lub karnetem.

3) Należy przestrzegać ważności karnetów - karnety, które straciły ważność nie będą honorowane.

4) Zajęcia na sali mogą odbywać się tylko w obecności Instruktora.

5) Za ład, porządek, bezpieczeństwo w salach fitness odpowiada Instruktor.

6) Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

7) Podczas ćwiczeń na sali obowiązuje ręcznik, obuwie i strój sportowy.

8) Instruktor pełniący dyżur na sali sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Pływalni.

9) Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Pływalni, może spowodować usunięcie z zajęć.

10) Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

11) Poza pomieszczeniami sal fitness należy przestrzegać część I Regulaminu Pływalni.

12) Wszelkie uwagi dotyczące prowadzenia zajęć prosimy zgłaszać Kierownikowi Pływalni lub wpisać do raportu Recepcji Pływalni.

 

V.    ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY

1) Sauna jest czynna codziennie zgodnie z rozkładem zajęć.

2) Z sauny mogą korzystać osoby indywidualne z ważnym biletem wstępu oraz grupy zorganizowane, zgodnie z ustalonym przez Kierownika Pływalni rozkładem zajęć.

3) Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.

4) Do poruszania się w tej części Pływalni niezbędne jest obuwie kąpielowe - klapki oraz ręcznik (zaleca się dwa ręczniki; jeden służy do wycierania, drugi jako podkładka na ławkę).

5) Wchodząc do kabiny sauny klapki zostawiamy na zewnątrz.

6) Obowiązuje zakaz polewania pieca wodą.

7) Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.

8) Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

9) Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod natryskiem mydłem i ciepłą wodą a następnie wytrzeć do sucha.

10) Osoby niszczące urządzenia sauny ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

11) Poza sauną, osoby korzystające z niej obowiązane są przestrzegać części I Regulaminu Pływalni.

12) Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi Pływalni lub wpisać do raportu Recepcji Pływalni.

 

VI.    ZASADY KORZYSTANIA Z SOLARIUM

 

1) Z solarium można korzystać od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 - 22.00 oraz niedzielę w godzinach 7.00-22.00.

2) Korzystanie z solarium jest odpłatne. Opłata jest pobierana z góry. Uiszcza się ją w Recepcji Pływalni.

3) Pierwszeństwo do korzystania z solarium posiadają osoby, które dokonały rezerwacji w Recepcji Pływalni.

4) Osoby korzystające z solarium dokonują zabiegu na własną odpowiedzialność.

5) Z solarium nie mogą korzystać osoby:

będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.

u których występują stany chorobowe, rany cięte, zagrożenia krwotokiem

lub inne przyczyny uniemożliwiające opalanie.

6) Do solarium może wejść tylko osoba korzystająca, zabrania się wchodzenia osób towarzyszących.

7) Przed rozpoczęciem korzystania z solarium należy usunąć makijaż i biżuterię.

8) Podczas opalania zaleca się stosowanie okularów ochronnych.

9) Aby uruchomić solarium, należy wrzucić żetony do skrzynki sterowniczej znajdującej się na ścianie.

10) Szczegółowych zasad korzystania z solarium udziela obsługa Recepcji Pływalni, żeton do solarium jest własnością OSiR niewykorzystany prosimy zwracać w Recepcji Pływalni.

11) Osoby niszczące solarium lub jego wyposażenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

12) Poza solarium osoby korzystające obowiązane są przestrzegać części I Regulaminu Pływalni.

13) Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi Pływalni lub wpisać do raportu Recepcji Pływalni.

 

VII.    ODPŁATNOŚĆ

1) Opłata za bilety lub karnety pobierana jest z góry, według cennika ustalonego przez OSiR i nie podlega zwrotowi.

2) Bilety lub karnety uprawniające do korzystania z usług OSiR nabywane być mogą wyłącznie w Recepcji Pływalni.

3) Bilety nabyte od osób nieuprawnionych lub w sposób nieuprawniony nie będą honorowane.

4) Faktury za usługi świadczone przez OSiR można otrzymać w Recepcji Pływalni, na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi.

 

VIII.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1) Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.

2) OSiR nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie obiektu przedmioty, w tym wartościowe.

3) OSiR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali basenowej.

4) Za zgubienie kluczyka do szafki użytkownik obowiązany jest uregulować opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem.

5) OSiR nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, instrukcji korzystania z urządzeń i wskazań obsługi.

6) OSiR nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się klienta z niniejszym Regulaminem.

7) Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu Pływalni.