Regulamin

REGULAMIN

obiektu Pływalni w Stargardzie Szczecińskim

1.   Hala basenowa jest czynna zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, od poniedziałku do soboty w godzinach od 06:00 do 21:30 i w niedziele od 07:00 do 21:30.

2. Korzystanie z hali basenowej dozwolone jest jedynie w obecności ratownika, który czuwa nad bezpieczeństwem osób kąpiących się i nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

3.   Z hali basenowej mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające ważny bilet wstępu        lub karnet. Wykupując bilet/karnet Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego stosowania.

4.  Osoby korzystające z hali basenowej czynią to na własną odpowiedzialność i nie mogą zgłaszać pod adresem OSiR żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z basenu. Wyjątek stanowią szkody powstałe na skutek zawinionych działań obiektu.

5.      Z basenu korzystać mogą:

1)      indywidualnie – osoby umiejące pływać lub pozostające pod opieką osób pełnoletnich,

2)      grupowo – osoby uczące się pływać przebywające pod opieką osób pełnoletnich,

3)      grupy zorganizowane, tj. grupy szkolne, zakłady pracy i inne jednostki organizacyjne.

6.  Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie hali basenowej oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

7.  Grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

8.     Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratownika.

9.  Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w Recepcji Pływalni.

10. Przed wejściem na halę basenową konieczne jest staranne umycie całego ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących (także po skorzystaniu z WC). Zabrania się używania pod prysznicem kosmetyków w szklanych opakowaniach.

11. W hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój kąpielowy jednoczęściowy lub dwuczęściowy, a dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe, zalecane jest również używanie czepka. W hali basenowej obowiązuje wymóg zmiany obuwia, zalecane jest obuwie basenowe – klapki. Dzieci do lat 3 muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.

12. W hali basenowej należy zachować porządek i czystość oraz bezwzględnie podporządkować się zaleceniom instruktorów pływania i ratowników. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do niezakłócania innym osobom korzystania z hali basenowej.  

13. Na terenie hali basenowej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków oraz sprzedaży jakichkolwiek farmaceutyków. Zabronione jest wnoszenie na teren hali basenowej w/w substancji oraz przychodzenia na basen w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem w/w substancji. Osoby, które nie będą przestrzegały powyższych zapisów mogą zostać wyproszone z basenu – w takim przypadku nie będzie im przysługiwało prawo do żądania zwrotu należności za wykupiony bilet/karnet. 

14. Osoby korzystające z hali basenowej ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone przez nich szkody na terenie hali basenowej. Za wszelkie uszkodzenia rzeczy znajdujących się na terenie hali basenowej oraz za wszelkie świadome działania na szkodę basenu Klient będzie odpowiadał prawnie i finansowo.

15.  Na terenie hali basenowej zabrania się:

1)    wchodzenia do wody wbrew zakazom ratowników, przy braku ratownika oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,

2)      biegania po chodnikach otaczających nieckę basenową,

3)    korzystania z basenu przez osoby posiadające zmiany dermatologiczne i widoczne objawy chorób górnych dróg oddechowych, osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi do uprawiania aktywności w wodzie, osoby chore na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, osoby z opatrunkami (plastry, bandaże),

4)      wnoszenia i spożywania żywności (w tym żucia gumy), picia napojów,  

5)      skakania do wody poza miejscami wyznaczonymi,

6)      popychania i wrzucania do wody innych użytkowników basenu,

7)      siadania na brzegach niecek, na słupkach startowych lub drabinkach wejściowych,

8)      używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,

9)      załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,

10)  używania mydła i innych środków chemicznych,

11)  wszczynania fałszywych alarmów,

12)  pozostawiania dzieci bez opieki,

13)  zaśmiecania i zanieczyszczania szatni, natrysków, hali i niecki basenowej,

14)  wchodzenia i wychodzenia z niecki basenowej poza miejscami do tego przeznaczonymi,

15)  powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających z basenu.

16.  Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi.

17.  Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.    W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

18. Na sygnał dźwiękowy (gwizdek) oznaczający koniec zajęć osoby korzystające z basenu powinny natychmiast opuścić nieckę basenową.

19.  Poza halą basenową osoby korzystające z obiektu zobowiązane są przestrzegać Regulaminu Pływalni Miejskiej.

20. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Pływalni Miejskiej.

21.  Na terenie hali basenowej obowiązuje zakaz prowadzenia indywidualnej lub grupowej nauki i doskonalenia pływania przez osoby niezatrudnione w OSiR Stargard Spółce z o.o. w Stargardzie, z zastrzeżeniem ust. 22. Każdorazowe łamanie tego zakazu może wiązać się z wyproszeniem osoby świadczącej bezpodstawnie usługi nauki lub doskonalenia pływania. 

22.  Osoby niezatrudnione w OSiR Stargard Spółce z o.o. w Stargardzie, które chcą na terenie basenu prowadzić indywidualną lub grupową naukę i doskonalenie pływania zobowiązane są do zawarcia stosownej umowy i uiszczania z tego tytułu miesięcznej opłaty w wysokości 500,00 zł.

23. Na terenie hali basenowej znajduje się system monitoringu, z którego zapis może być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu. Monitoring jest prowadzony w sposób nie narażający dóbr osobistych oraz godności użytkowników basenu, a zapis z nagrań jest właściwie zabezpieczony i archiwizowany.

24.  Wszelkie uwagi należy zgłaszać do Specjalisty ds. Obsługi Technicznej Pływalni lub wpisać do raportu Recepcji Pływalni.

 REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 26.02.2018