Przetargi w trakcie realizacji

OŚRODEK SPORTU  I REKREACJI OSIR Stargard Sp z o.o .informuje, iż rozpoczął  modernizację  obiektu w związku z realizacją  projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku pływalni miejskiej w Stargardzie – przebudowa i rozbudowa” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś piorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.