Regulamin Siłowni

REGULAMIN SIŁOWNI OSiR

w STARGARDZIE SZCZECIŃSKI

1.      Siłownia OSiR jest czynna zgodnie z zatwierdzonym rozkładem zajęć.

2.      Z siłowni mogą korzystać osoby, które ukończyły 15 rok życia, posiadające ważny bilet wstępu lub karnet.

3.      Zaleca się wszystkim osobom poddanie się badaniom lekarskim przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej na siłowni w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań i zagrożeń związanych z podjęciem treningu. Osoby ćwiczące korzystają z siłowni na własną odpowiedzialność i nie mogą zgłaszać pod adresem OSiR żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z siłowni. Wyjątek stanowią szkody powstałe na skutek zawinionych działań siłowni.

4.      Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków oraz sprzedaży jakichkolwiek farmaceutyków. Zabronione jest wnoszenie na teren siłowni w/w substancji oraz przychodzenia na trening w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem w/w substancji. Osoby, które nie będą przestrzegały powyższych zapisów mogą zostać wyproszone z siłowni – w takim przypadku nie będzie im przysługiwało prawo do żądania zwrotu należności za wykupiony bilet/karnet. 

5.      Osoby ćwiczące na siłowni zobowiązane są do przestrzegania czystości i porządku w siłowni oraz niezakłócania innym osobom możliwości korzystania z siłowni. Zabrania się krzyczenia, rzucania sprzętu bezpośrednio na podłogę, używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub używania przemocy fizycznej w stosunku do osób trzecich.

6.      Osoby ćwiczące na siłowni ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone przez nich szkody na terenie siłowni. Za wszelkie uszkodzenia rzeczy znajdujących się na terenie siłowni oraz za wszelkie świadome działania na szkodę siłowni Klient będzie odpowiadał prawnie i finansowo.

7.      Osoby ćwiczące na siłowni zobowiązane są do noszenia odpowiedniego stronu sportowego i obuwia zmiennego.

8.      Za ład, porządek i bezpieczeństwo na siłowni w trakcie zajęć odpowiada instruktor fitness.

9.      Zajęcia na siłowni mogą odbywać się tylko w obecności instruktora.

10.  Osoba korzystająca pierwszy raz z danego przyrządu lub stanowiska do ćwiczenia zobowiązana jest przed przystąpieniem do ćwiczenia odbyć instruktaż, przeprowadzony przez instruktora siłowni.

11.  Instruktor siłowni (na życzenie osoby ćwiczącej) udziela wskazówek metodycznych dotyczących ćwiczeń na różnych przyrządach treningowych.

12.  Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy:

1)      wykonać indywidualną rozgrzewkę,

2)      sprawdzić zabezpieczenie przyrządu, oraz czy sprzęt treningowy nie jest uszkodzony.

 

13.  Przy przestawianiu urządzeń treningowych i wolnych ciężarów (sztangi, hantle) należy uważać na dłonie i upewnić się, czy blokady i podpórki ustawione są właściwie.

14.  Należy podnosić tylko takie ciężary, które osoba ćwicząca jest w stanie podnieść  samodzielnie. Wykonywanie ćwiczeń z dużymi ciężarami wymaga asekuracji partnera treningowego bądź instruktora klubu.

15.  W trakcie wykonywania treningu:

1)      należy nakładać i zdejmować talerze na sztangę równomiernie - po każdej ze stron,

2)      należy zawsze nakładać na sztangę zabezpieczenia przytrzymujące talerze,

3)      ćwicząc na urządzeniach treningowych należy zwracać uwagę, aby ręce i stopy nie ześlizgiwały się z podpórek i uchwytów,

4)      trenując z dużym obciążeniem, stosować blokady zabezpieczające lub asekurujące współćwiczącego,

5)      każde z ćwiczeń wykonywać w pełnym zakresie ruchu, powoli i ostrożnie,

6)      ciężary opuszczać na podłogę powoli.

16.  Po zakończeniu treningu odłożyć sprzęt na miejsce i zabrać wszystkie swoje rzeczy.

17.  Poza pomieszczeniem siłowni osoby korzystające z obiektu zobowiązane są przestrzegać Regulaminu Pływalni Miejskiej.

18.  Instruktor siłowni sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

19.  Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Pływalni Miejskiej.

20.  Na terenie siłowni obowiązuje zakaz prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione w OSiR Stargard Spółce z o.o. w Stargardzie, z zastrzeżeniem ust. 21. Każdorazowe łamanie tego zakazu może wiązać się z wyproszeniem osoby świadczącej bezpodstawnie usługi treningu personalnego. 

21.  Osoby niezatrudnione w OSiR Stargard Spółce z o.o. w Stargardzie, które chcą na terenie siłowni prowadzić treningi personalne zobowiązane są do zawarcia stosownej umowy i uiszczania z tego tytułu miesięcznej opłaty w wysokości 900,00 zł.

22.  Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi Pływalni Miejskiej lub wpisywać do raportu.