Regulamin

Regulamin Organizacyjny

oraz

Schemat Struktury Organizacyjnej

Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Stargard,  wrzesień 2019

 

 

1. Spółka nosi nazwę: Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Spółka może używać skróconej nazwy: OSiR Stargard Sp. z o.o.

3. Siedzibą Spółki jest miasto: Stargard.

§ 1

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Stargard, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Stargardu. 

2. Podstawę prawną działania Spółki stanowi akt założycielski Spółki, repertorium A 

Nr 15838/2009 z dnia 09.12.2009 roku i ustawa z dnia 15.12.2000 roku - Kodeks spółek handlowych. 

§ 2

1. Przedmiotem działania Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest działanie na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie i prowadzenie różnych form edukacji sportowej, zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz rozwijanie bazy hotelowej. 

2. Spółka może również:

a) świadczyć usługi hotelarskie, noclegowe, turystyczne, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 

b) wynajmować i zarządzać nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

c) prowadzić działalność rozrywkową i rekreacyjną oraz działalność związaną 

z wystawianiem przedstawień artystycznych,

d) wynajmować i dzierżawić sprzęt rekreacyjny i sportowy oraz pozostałe maszyny i urządzenia, 

e) prowadzić kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

f) prowadzić restauracje i inne placówki gastronomiczne i gastronomiczną działalność usługową oraz przygotowywać żywność dla odbiorców zewnętrznych (catering), 

g) prowadzić działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki,

h) świadczyć usługi w zakresie sprzedaży detalicznej sprzętu sportowego oraz pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach,

i) prowadzić sprzedaż hurtową napojów bezalkoholowych oraz sprzedaż hurtową realizowaną na zlecenie,

j) prowadzić doradztwo związane z zarządzaniem oraz pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną,

k) świadczyć usługi związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§ 3

1. Organami OSiR Stargard Sp. z o.o. są:

1) Zgromadzenie Wspólników,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

2. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i składa się z:

Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Spółki, pełniącego funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 roku Kodeks pracy. 

3. W skład struktury organizacyjnej Spółki wchodzą następujące stanowiska: 

1) Dyrektor ds. technicznych i inwestycji, 

2) stanowiska ds. zarządzania obiektami sportowymi i obiektami zastępczymi, 

3) stanowiska merytoryczne.

4. W obiektach sportowych prowadzone są usługi w zakresie: rekreacji i sportu.

Na czas remontu Pływalni wyznaczone są obiekty zastępcze, na których będzie prowadzona nauka pływania dla dzieci i wolne pływanie. Są to: Basen w Szkole Podstawowej Nr 5 i Basen w Szkole Podstawowej Nr 11. 

5. Obiektami sportowymi Spółki są:

1) Hala OSiR  /TH/ w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 1, 

2) Stadiony /TS/ w Stargardzie przy:

a) ul. Ceglanej 1,

b) ul. Sportowej 1.

6. Merytoryczne stanowiska wraz z sekcjami obejmują:

1) stanowisko Główny Księgowy /DF/

a) stanowisko  ds. księgowo  - finansowych /FF/,

b) sekcja księgowości /F/,

2) stanowisko ds. organizacyjno -  inwestycyjnych  /TOI/,

3) stanowisko główny energetyk /TGE/,

4) stanowisko ds. kadr i administracji /DK/,

a) stanowisko ds. sekretariatu /KS/,

5) stanowisko ds.  Imprez, Sportu i Promocji /DIS/,

a) stanowisko ds. informatyki i marketingu / SIM /,

b) stanowisko ds. organizacji zawodów międzyszkolnych /SM/.

7. Schemat  struktury organizacyjnej Spółki stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny /DN/:

1) zarządza i kieruje działalnością Spółki,  

2) kontroluje realizację zadań będących przedmiotem działalności Spółki,

3) reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz dokonuje czynności prawnych w imieniu Spółki, zgodnie z aktem założycielskim Spółki,

4) dokonuje doboru kadry kierowniczej i pozostałych pracowników,

5) wydaje wewnętrzne akty normatywne, regulaminy i instrukcje regulujące stosunki pracy, stosownie do obowiązujących przepisów,

6) w imieniu Zarządu Spółki zwołuje Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników w terminach i trybie przewidzianym w akcie założycielskim Spółki,

7) powołuje stałe i okresowe komisje dla celów inwentaryzacji mienia, przeglądów technicznych, warunków pracy i ppoż.,

8) uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Spółki,

9) powołuje komisje ds. przetargów,

10) nadzoruje przygotowanie projektów kierunków rozwoju Spółki,

11) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków.

§ 5

Dyrektor ds. technicznych i inwestycji /DTI/ - podlega Prezesowi Zarządu - Dyrektorowi Naczelnemu.  Do zadań Dyrektora ds. technicznych i inwestycji należy w szczególności:

1) sprawowanie  nadzoru  i kontroli  nad  podległymi obiektami sportowymi,

2) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań w zakresie:

a) planowania kosztów działalności eksploatacyjnej Spółki,

b) planowania i przygotowania dokumentów, w tym dokumentacji dotyczącej przetargów, realizowanych inwestycji i remontów Spółki pod względem technicznym,

3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie robót budowlanych realizowanych przez  Spółkę lub sprawowanie nadzoru nad inspektorem nadzoru oraz weryfikacja dokumentacji technicznej dotyczącej robót budowlanych,

4) nadzorowanie realizacji zadań w zakresie dostaw, robót i usług na rzecz obiektów sportowych,

5) nadzorowanie obsługi technicznej budynków polegającej na wykonywaniu napraw bieżących i konserwacji budynków, instalacji i urządzeń,

6) nadzorowanie  przygotowania rocznych planów remontowych przez Spółkę, 

7) zastępstwo Prezesa Zarządu podczas jego nieobecności w zakresie bieżącego prowadzenia spraw Spółki i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową realizację zadań,

8) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

§ 6

W obiektach zastępczych (Basen w Szkole Nr 5 i Nr 11) /TOZB/ zatrudnieni będą:

1. Specjalista ds. obiektów zastępczych i BHP /TOZB/ - w zakresie obsługi technicznej podlega Dyrektorowi ds. technicznych i inwestycji, a w zakresie BHP – Prezesowi Zarządu. Sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami:

a) instruktorzy nauki pływania,

b) ratownicy,

c) recepcjonistki. 

     Działalność sezonowa obejmuje: 

a) obsługę lodowiska sezonowego.

Do zadań pracownika na stanowisku Specjalisty ds. obiektów zastępczych i BHP /TOZB/ należy w szczególności:

W zakresie obsługi technicznej:

1) czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem obiektów zastępczych (basen  w SP 5 i SP 11),

2) współpraca z Kierownikami obiektów zastępczych (basen SP 5 i SP 11)

3)    sporządzanie harmonogramów korzystania z obiektów (basen SP 5 i SP 11) przez  szkoły i klientów  indywidualnych,

4) sprawdzanie i podpisywanie dowodów finansowych (rachunków i faktur) pod względem merytorycznym,

5) zastępstwo w razie nieobecności instruktorów nauki pływania lub ratowników,

6) organizowanie zawodów pływackich na obiektach zastępczych i czynne włączanie się w organizowanie imprez sportowych,

7) sporządzanie danych do sprawozdań dotyczących umowy wykonawczej zawartej z Gminą Miastem Stargard  zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w niej zawartymi,

8) udział w pracach stałych, komisjach zakładowych OSiR Stargard Sp. z o.o.,

9) nadzorowanie funkcjonowania lodowiska sezonowego,

10) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

W zakresie BHP:

1) stałe czuwanie nad przestrzeganiem przepisów bhp oraz nad stosowaniem przewidzianych  w tych przepisach, skutecznych środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,

2) syntetyczne  i szczegółowe kontrolowanie stanu bhp w całym zakładzie,

3) sporządzanie protokołów kontroli stanu bhp i komisji pożarowo – technicznej wraz z przygotowaniem zaleceń,

4) badanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 

5) badanie warunków pracy na poszczególnych stanowiskach, ustalenie warunków uciążliwych  i szkodliwych dla zdrowia, zapewnienie stosownych osłon i zabezpieczeń,

6) opiniowanie potrzeb w zakresie bhp i ppoż. dla celów zaopatrzenia zwłaszcza w odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej,

7) organizowanie obowiązkowego szkolenia z zakresu bhp i nadzór nad szkoleniem  stanowiskowym.

§ 7

W obiekcie sportowym – Hala OSiR  /TH/ zatrudnieni są:

Specjalista ds. hali sportowej - podlega Dyrektorowi ds. technicznych i inwestycji. Sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami: 

a) sprzątaczki,

b) konserwatorzy  – dozorcy.

Do zadań pracownika na stanowisku Specjalisty ds. Hali OSiR należy w szczególności:

1) prowadzenie właściwej, zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania obiektem hali, 

2) organizacja pracy i świadczenie usług w zakresie udostępnienia obiektu placówkom oświatowym, klubom sportowym, zakładom pracy, instytucjom, osobom fizycznym na cele rekreacyjne i sportowe oraz bieżące wystawianie obciążeń za te usługi,

3) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu,

4) organizowanie pracy na terenie hali, w sposób zapewniający jej właściwe funkcjonowanie,

5) dokonywanie właściwego rozdziału pracy pomiędzy podległy personel z uwzględnieniem  merytorycznego  przygotowania i posiadanego stopnia służbowego oraz zakresu czynności,

6) planowanie strategii rozwoju i podejmowanie w tym zakresie działań związanych z marketingiem i reklamą we własnym  zakresie na zarządzanym obiekcie,

7) realizowanie celów sprzedażowych oraz planów w zakresie kosztów na zarządzanym obiekcie,

8) sporządzanie danych do sprawozdań dotyczących umowy wykonawczej zawartej z Gminą Miastem Stargard zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w niej zawartymi,

9) udział w pracach stałych, komisjach zakładowych OSiR Stargard Sp. z o.o.,

10) nadzorowanie funkcjonowania lodowiska sezonowego, wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

§ 8

W stadionach sportowych: przy ul. Ceglanej 1 i Sportowej 1 /TS/ zatrudnieni są: 

Specjalista ds. obiektów sportowych - podlega Dyrektorowi ds. technicznych i inwestycji. Sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami:

a) sprzątaczki,

b) konserwatorzy – dozorcy.

Do zadań pracownika na stanowisku Specjalisty ds. obiektów sportowych należy w szczególności:

1) prowadzenie właściwej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa eksploatacji,   zabezpieczenia  i administrowania stadionami miejskimi będącymi w zarządzie Spółki,

2) organizacja pracy i świadczenie usług w zakresie udostępnienia stadionów placówkom       oświatowym, klubom sportowym, zakładom pracy, instytucjom, na cele rekreacyjne i sportowe oraz bieżące wystawianie obciążeń za te usługi,

3) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej stadionów,

4) organizowanie pracy na stadionach w sposób zapewniający jej właściwe funkcjonowanie,

5) dokonywanie właściwego rozdziału pracy pomiędzy podległy personel, z uwzględnieniem  merytorycznego  przygotowania i posiadanego stopnia służbowego oraz zakresu czynności,

6) świadczenie usług dzierżawy pomieszczeń garażowych,

7) planowanie strategii rozwoju i podejmowanie w tym zakresie działań związanych z marketingiem i reklamą we własnym  zakresie na zarządzanym obiekcie,

8) realizowanie celów sprzedażowych oraz planów w zakresie kosztów na zarządzanym obiekcie,

9) sporządzanie  danych  do sprawozdań dotyczących umowy wykonawczej zawartej z Gminą Miastem Stargard  zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w niej zawartymi,

10) udział w pracach stałych, komisjach zakładowych OSiR Stargard Sp. z o.o.,

11) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

§ 9

1. Specjaliści ds. obiektów sportowych zarządzają bezpośrednio podległymi im obiektami i wykonują zadania będące przedmiotem ich działalności wg zasad najlepszej wiedzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ponoszą za to odpowiedzialność.

2. Pracownicy na stanowiskach merytorycznych odpowiadają za zgodne z obowiązującymi przepisami, właściwe i terminowe załatwienie spraw.

§ 10

Główny  Księgowy  /DF/ - podlega Prezesowi  Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu.  Sprawuje nadzór i kontrolę nad stanowiskami: ds. księgowo- finansowych /FF/ i  sekcją ds. księgowości /F/.

Do zadań pracownika na stanowisku Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru i kontroli nad podległymi stanowiskami w księgowości, 

2) raportowanie nadzoru nad wykonaniem planu finansowego przez specjalistów ds. obiektów sportowych, 

3) prowadzenie spraw dotyczących finansowania działalności przedsiębiorstwa,

4) sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Spółki,

5) analizowanie  wykonania planów i weryfikacja kosztów,

6) sprawowanie nadzoru i koordynacja pracą obejmującą zagadnienia z zakresu ustalenia cen, opłat i stawek za usługi świadczone przez Spółkę,

7) nadzór nad prawidłową realizacją funkcjonowania gospodarki finansowej,

8) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, analizy wykorzystania środków finansowych Spółki oraz bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający terminowy i prawidłowy sposób rozliczeń finansowych,

9) udział w przygotowaniu projektów kierunków rozwoju Spółki,

10) nadzór nad prawidłowością rozliczeń  podatkowych, 

12) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

§ 11

Stanowisko ds. Księgowo - finansowych /FF/ - podlega Głównemu Księgowemu. 

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku Gł. Specjalisty ds. księgowo - finansowych należy w szczególności:

1) księgowe prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i WNiP, a  w szczególności sprawdzanie i księgowanie operacji dotyczących wartości początkowej środków trwałych,

2) rozliczanie dotacji od środków trwałych,

3) rozliczanie i księgowanie polis ubezpieczeniowych oraz innych kosztów rozliczanych w czasie,

4) sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, JPK, podatku od nieruchomości, PFRON i GUS,

5) uczestniczenie w zamykaniu roku oraz udział w sporządzaniu sprawozdania finansowego,

6) nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych  i finansowych ,

7) nadzór nad przeprowadzaniem  inwentaryzacji majątku Spółki,

8) przygotowywanie planów działalność Spółki,

9) prowadzenie analiz finansowych  i kosztów działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstwa.

10) analiza wykonania planów i weryfikacja planów, analiza kosztów i przychodów realizowanych przez Spółkę,

11) sporządzanie analiz  i kalkulacji cen, opłat i stawek za usługi świadczone przez Spółkę,

12) czuwanie  nad realizacją prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej,

13) zajmowanie się polityką kredytową przedsiębiorstwa, opracowywanie koncepcji realizacji kredytowej oraz weryfikacja ryzyka kredytowego,

14) nadzór nad realizacją umowy wykonawczej   zawartej z Gminą Miasta Stargard,

15) pełnienie obowiązków Głównego Księgowego w pełnym zakresie w przypadku nieobecności Głównego Księgowego,

16) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

§ 12

Sekcja księgowości /F/ podlega Głównemu Księgowemu i składa się 

z następujących stanowisk:

1. Stanowisko ds. księgowo-kasowych. 

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. księgowo – kasowych należy w   szczególności:

1) prowadzenie kasy głównej Spółki, odpowiedzialność materialna za stan gotówki w kasie 

i innych walorów wartościowych,

2) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówki w oparciu o dokumenty zatwierdzone przez upoważnione osoby,

3) rozliczanie kasjerów z wpływów uzyskiwanych na obiektach w oparciu o sprawdzone zestawienia i kwitariusze przychodowe,

4) sporządzanie rejestru sprzedaży i zakupu VAT oraz uzgadnianie sald z kontami podatkowymi VAT,                                                     

5) księgowanie i windykacja należności czynszowych dzierżawnych i opłata za świadczenia 

z tytułu najmu i dzierżawy, ewidencja wpływów z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży, terenów, należności z umów leasingowych, ze sprzedaży nieruchomości i z oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste,

6) ewidencja środków trwałych Spółki, materiałów i wyposażenia oraz maszyn i urządzeń,    terenów, budynków i budowli przekazanych w zarząd,

7) weryfikacja stanów ewidencyjnych na podstawie inwentaryzacji i protokołów zdawczo - odbiorczych,

8) ewidencja przychodów, ewidencja zakupów inwestycyjnych i inwestycji własnych, gospodarka kasowa Spółki,

9) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego. 

2. Stanowisko ds. księgowo – płacowych. 

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. księgowo - płacowych należy w szczególności:

1) sporządzanie wszelkich dokumentów płacowych związanych z wypłatą wynagrodzeń, listy płac oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

2) naliczanie i potrącanie  składek i podatków od wynagrodzeń,

3)    dokonywanie innych potrąceń od wynagrodzeń na podstawie otrzymanych decyzji i zleceń,

4) sporządzanie przelewów i innych dokumentów bankowych,

5) sporządzanie deklaracji podatkowych od wynagrodzeń pracowników i ZUS,

6) obsługa programu księgowo – płacowego i programu ZUS (płatnik),

7) wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

8) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego. 

§ 13

Menedżer ds. kadr i administracji /DK/ - podlega Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu. Prowadzi sprawy kadrowe i administracyjne Spółki, sprawuje nadzór i kontrolę nad stanowiskiem ds. sekretariatu.

Do zadań  pracownika na stanowisku Menedżera ds. kadr i administracji należy w szczególności:

1) sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników na zasadach określonych  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

2) prowadzenie akt osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

3) wprowadzanie danych osobowych w program kadrowy nowo przyjętych pracowników i zleceniobiorców oraz przygotowywanie umów  dla nich,  

4) sporządzanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,

5) prowadzenie archiwum akt pracowniczych,

6) zgłaszanie pracowników i wyrejestrowywanie do ZUS, obsługa programu kadrowego i  programu ZUS ( płatnik),

7) organizowanie kursów dokształcających i sprawdzających  dla pracowników,

8) wprowadzanie do programu kadrowego harmonogramów czasu pracy i miesięczne rozliczanie godzin pracy  pracowników,

9) sprawozdawczość w zakresie zatrudnienia,

10) realizowanie przyjętej przez Zarząd Spółki polityki personalnej,

11) opracowywanie regulaminów i instrukcji w sprawach organizacyjnych,

12) opracowywanie projektów  uchwał ,zarządzeń, pism okólnych, itp.,

13) prowadzenie spraw Spółki  związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym,

14) prowadzenie spraw z zakresu organizacji wewnętrznej Spółki (regulaminy i struktury), 

15) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rejestrowej Spółki,

16) obsługa techniczno - administracyjna Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,

17) gromadzenie i kompletowanie dokumentacji związanej z działalnością władz Spółki,

18) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

§ 14

Stanowisko ds. sekretariatu  /KS/ - podlega  Menedżerowi ds. kadr i administracji.

Do zadań pracownika na stanowisku Inspektora ds. sekretariatu należy  w szczególności:

1) obsługa administracyjna sekretariatu Spółki,

2) kompletowanie i przechowywanie dokumentów archiwalnych Spółki,

3) zamawianie i prowadzenie ewidencji pieczątek zakładowych,

4) coroczne przygotowywanie dokumentacji i dokonywanie wyboru dostawcy artykułów biurowych i chemicznych,

5) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania kary ograniczenia wolności oraz prac  społecznie użytecznych skazanych, skierowanych przez Sąd Rejonowy i Zakład Karny,

6) prowadzenie spraw w zakresie obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń losowych majątku Spółki, ubezpieczeń komunikacyjnych od odpowiedzialności cywilnej,

7) opracowywanie i okresowa aktualizacja zakładowych planów obrony oraz planów działania informacji OC w zakładzie,

8) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami i regulaminami zakładowymi, organizowanie różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin, rencistów i emerytów,

9) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

§ 15

Stanowisko ds. organizacyjno - inwestycyjnych /TOI/ - podlega Dyrektorowi ds. technicznych i inwestycji.

Do zadań pracownika na stanowisku ds. organizacyjno - inwestycyjnych należy w szczególności:

1) planowanie i przygotowania dokumentów, w tym przetargów realizowanych  inwestycji i  remontów Spółki,

2) prowadzenie postępowania o udzieleniu zamówień publicznych i przechowywanie dokumentacji postępowania przetargowego,

3) prowadzenie  Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych UE,

4) publikacja ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia w siedzibie Zamawiającego, Dzienniku Urzędowym WE, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej,

5) sporządzanie  sprawozdania z zakresu zamówień publicznych,

6) przygotowywanie w zakresie zamówień publicznych projektów zarządzeń,

7) koordynacja czynności związane z zawarciem umowy z wybranym oferentem, poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do akceptacji radcy prawnemu,

8) nadzór nad realizacją porozumienia dotyczącego Ośrodka w Zieleniewie zawartego z Gminą Kobylanka, 

9) pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych,

10) nadzór nad realizacją umowy dzierżawy Hotelu 104 w Stargardzie,

11) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

§ 16

Stanowisko - Główny energetyk /TGE/ - podlega Dyrektorowi ds. technicznych i inwestycji.

Do zadań pracownika na stanowisku Głównego energetyka należy w szczególności:

1) opracowywanie i przetwarzanie danych energetycznych dla celów analitycznych i dla potrzeb sprawozdawczości,

2) sporządzanie planów remontowych w zakresie energii oraz nadzór nad ich realizacją, 

3) planowanie, wykonawstwo i nadzór nad realizacją przeglądów, pomiarów, napraw, konserwacji i remontów instalacji energetycznych i urządzeń,

4) prowadzenie bilansu energetycznego w zakresie limitów zużycia energii, bilansowania potrzeb i racjonalizacja zużycia czynników energetycznych w obiektach Spółki,

5) udoskonalenie planowych przeglądów urządzeń dla obniżenia strat energii, poprawy warunków bhp,

6) informowanie Zarządu oraz pracowników o rezultatach podjętych w Spółce działań  związanych z racjonalną gospodarką energetyczną,

7) archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw,

8) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

§ 17

Stanowisko ds. imprez, sportu i promocji /DIS/ - podlega  Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu. Sprawuje nadzór i kontrolę nad podległymi stanowiskami. 

Do zadań pracownika na stanowisku ds.  imprez, sportu i promocji należy w szczególności:

1) sporządzanie planów imprez organizowanych przez OSiR Stargard i budżetu marketingowego.

2) prowadzenie działań marketingowych takich jak badanie rynku, ustalanie poziomu cen produktów,

3) organizowanie oraz popularyzacja zajęć sportowo – rekreacyjnych, kulturalno – oświatowych dla mieszkańców Stargardu i okolic, 

4) organizacja pracy podległych pracowników, kontrola powierzonych zadań pracownikom, odbiór wykonania pracy,

5) współpraca z innymi specjalistami ds. obiektów w zakresie rezerwacji obiektów w celu przeprowadzenia imprez, oraz świadczenia usług rekreacyjnych,

6) współpraca z innymi placówkami prowadzącymi działalność sportowo – rekreacyjną i kulturalno – oświatową,

7) współpraca z prasą lokalną, radiem i telewizją w zakresie informacji o usługach i  organizowanych imprezach,

8) odpowiedzialność za  organizowanie i prawidłowe przeprowadzenie imprez pod względem organizacyjnym, marketingowym  i promocyjnym,

9) reprezentacja Spółki na imprezach rekreacyjnych organizowanych przez inne placówki kulturalno – oświatowe,  

10) sporządzanie  danych  do sprawozdań dotyczących umowy wykonawczej zawartej z Gminą Miastem Stargard  zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w niej zawartymi, 

11) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości z przeprowadzonych imprez,

12) sprawdzanie i podpisywanie dowodów finansowych, (rachunków i faktur) pod względem merytorycznym,

13) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.     

                                                              

§ 18

Stanowisko ds. Informatyki i marketingu /SIM/ w zakresie informatyki i RODO - podlega  Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu, a w zakresie promocji imprez podlega Menedżerowi ds. imprez, sportu i promocji

Do zadań pracownika na stanowisku  ds. Informatyki i  marketingu należy w szczególności:

1) zapewnienie stałej obsługi sprzętu komputerowego - diagnoza i naprawa sprzętu,

2) zapewnienie stałego dostępu do Internetu dla pracowników Spółki oraz Klientów OSiR,                    

3) badanie zgodności z ogólnie przyjętymi przepisami programów użytkowanych przez pracowników Spółki,

4) diagnozowanie przydatności sprzętów komputerowych,

5) prowadzenie strony i aktualizacja witryny  internetowej  www.osir.stargard.pl oraz portalu społecznościowego FB,

6) prowadzenie i nadzór nad dokumentacją związaną z ochroną danych osobowych  w związku z obowiązującymi przepisami RODO,

7) zgłaszanie przełożonemu wszelkich nieprawidłowości,

8) przygotowanie  akcji promocyjnej i reklamowej związanej z działalnością OSiR Stargard Sp. z o.o., 

9) rejestracja fotograficzna, filmowa z przeprowadzonych imprez i ich umieszczenie na stronie internetowej, 

10) przygotowanie propozycji szaty graficznej imprez, projektów medali, dyplomów, plansz reklamowych itp.

11) współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi, w zakresie organizacji imprez organizowanych przez OSiR Stargard Sp. z o.o.,

12) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

§ 19

Stanowisko ds. imprez międzyszkolnych /SM/ podlega Menedżerowi ds. imprez, sportu i promocji.

Do zadań pracownika na stanowisku ds. organizacji zawodów międzyszkolnych należy w szczególności:

1) opracowywanie  i realizacja Kalendarza Imprez Sportowych OSiR Stargard Spółki z o.o. ,

2)  opracowywanie regulaminów, komunikatów i terminarzy imprez  sportowych organizowanych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolonej i Licealiada.

3) sporządzanie budżetu  planowanych imprez sportowych,

4) prowadzenie tabel rozgrywek, sporządzanie plansz i statystyk,

5) składanie zamówień na sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia imprez oraz zakup nagród rzeczowych, pucharów itp., 

6) odpowiedzialność za organizowanie i prawidłowe przeprowadzenie imprez pod względem organizacyjnym, promocyjnym, formalno -prawnym i finansowym,

7) współpraca z innymi specjalistami ds. obiektów w zakresie rezerwacji obiektów w celu przeprowadzenia  imprez międzyszkolnych,

8) zapewnienie obsady sędziowskiej, obsługi technicznej, obsługi medycznej w czasie   organizowanych imprez, 

9) odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie imprez pod względem organizacyjnym i propagandowym,

10) przygotowywanie korespondencji związanych z organizacją imprez międzyszkolnych,

11) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości z przeprowadzonych imprez,

12) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

§ 20

1. Do zadań pracowników zatrudnionych na stanowiskach: recepcjonistka - kasjer  należy:

1) prawidłowe wystawianie faktur VAT i rejestrowanie w kasie fiskalnej oraz pobieranie opłat za wszystkie usługi świadczone gościom, zgodnie z obowiązującym cennikiem,

2) prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania, 

3) sporządzanie raportów kasowych w oparciu o raporty fiskalne i przekazywanie ich do akceptacji,

4) prawidłowe przyjęcie z kasy głównej żetonów oraz innych druków ścisłego zarachowania, 

a także prowadzenie ich ewidencji rozchodu na bieżąco,

5) pobieranie należności za wszelkie świadczenia usług, zgodnie z obowiązującymi cenami,

6) kontrola wstępu osób korzystających  z usług Spółki,

7) wynajmowanie pokoi, z równoczesnym wydawaniem kluczy oraz zaznaczenie tych operacji na wykazie wolnych miejsc z opisem,

8) załatwianie spraw meldunkowych w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ewidencji ruchu gości, z równoczesnym wpisem do książki meldunkowej,

9) przydzielanie pokoi hotelowych z uwzględnieniem odpowiedniej polityki zakwaterowania, przyjmowanie opłat za pobyt w hotelu,

10) załatwianie spraw związanych ze zmianą pokoi hotelowych lub przedłużania pobytu gości w hotelu,

11) przyjmowanie i prawidłowe wpisywanie zamówień rezerwacji: pisemnych, telefonicznych oraz rezerwacji osobistych od firm i gości indywidualnych,

12) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach recepcjonistka – kasjer ponoszą odpowiedzialność materialną za stan gotówki w kasie i innych walorów wartościowych, wynikających z zakresu obowiązków recepcjonistki, kasjera. 

§ 21

Do zadań pracowników zatrudnionych na stanowisku:  instruktor nauki pływania należy: 

1) prowadzenie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych,

2) opracowywanie rozkładu zajęć i programu nauki pływania oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

3) wystawianie ocen z nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych,

4) organizowanie zawodów pływackich  oraz innych imprez rekreacyjnych,

5) dbałość o schludny i estetyczny wygląd własny oraz przestrzeganie noszenia w czasie pracy  przewidzianego przepisami ubioru instruktora nauki pływania,

6) czuwanie nad bezpieczeństwem pływających oraz ciągła obserwacja basenu wodnego,

7) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

§ 22

Do zadań pracowników zatrudnionych na stanowisku:  ratownik WOPR należy: 

1) czuwanie nad korzystaniem przez kąpiących się z części basenu, odpowiadającej ich

umiejętnościom pływackim,

2) czuwanie nad bezpieczeństwem kąpiących się oraz ciągła obserwacja basenu wodnego,

3) ponoszenie odpowiedzialności za organizację pracy podległych młodszych ratowników WOPR i ratowników społecznych WOPR, 

4) przydzielenie stanowisk obserwacyjnych w czasie pełnienia obowiązków młodszych ratowników WOPR i ratowników społecznych WOPR,

5) ratowanie tonącego i udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym,

6) przestrzeganie obowiązującego regulaminu pływalni oraz dopilnowywanie przestrzegania tego regulaminu przez innych użytkowników. Wpisywanie uwag do raportu dziennego oraz natychmiastowe powiadomienie  przełożonego,    

7) zakaz opuszczania stanowiska obserwacyjnego w czasie pełnienia służby, jedynie na wezwanie „POMOCY” - na czas trwania  akcji  ratowniczej,

8) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

§ 23

Do zadań  pracowników zatrudnionych na stanowiskach:  konserwatorzy, dozorcy należy: 

1) dbanie o sprawność techniczną przydzielonych obiektów oraz estetykę obiektu i terenów przyległych,

2) dokonywanie określonych przeglądów przydzielonego sprzętu i urządzeń, napraw,  rozliczanie zużytego  paliwa,

3) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych działających w  obiekcie sportowym,

4) dokonywanie codziennego przeglądu obiektów oraz bieżące usuwanie usterek i awarii,

5) dokonywanie drobnych robót budowlano -  remontowych w obiektach sportowych,

6) utrzymywanie w czystości posesji i obiektów sportowych,

7) wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami BHP,

8) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

§ 24

Do zadań pracowników zatrudnionych na stanowiskach:  sprzątaczki, należy: 

1) dbanie o stan czystości i porządku na obiektach OSiR Stargard Sp. z o.o.,

2) wykonywanie prac pielęgnacyjnych wokół obiektów Spółki, 

3) dbanie o powierzony sprzęt, maszyny czyszczące, odkurzacze oraz inne mienie Spółki,

4) codzienna  kontrola obiektu i informowanie przełożonych o zauważonych usterkach, awariach, aktach wandalizmu w obiektach Spółki,

5) wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami BHP,

6) pobieranie z magazynu środków do utrzymania czystości i racjonalne ich zużywanie przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów BHP,

7) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego,

§ 25

Szczegółowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach pracy, stanowią załączniki do umów o pracę. 

§ 26

Wszystkich pracowników Spółki obowiązuje przestrzeganie przepisów o porządku i dyscyplinie pracy, a w szczególności postanowień zawartych w Regulaminie Pracy.

§ 27

1. Regulamin Organizacyjny OSiR Stargard  Sp. z o.o.  obowiązuje przez czas nieokreślony.

2. Zmiany w treści Regulaminu Organizacyjnego wymagają Uchwały Zarządu Spółki i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. 

§ 28

Regulamin przechowywany jest w aktach Zarządu Spółki u Menedżera ds. kadr i administracji.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących zakresu obowiązków lub będących przedmiotem działania Spółki, mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy i inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

Stargard 14.08.2019 rok.