Regulamin

Regulamin Organizacyjny

oraz

Schemat Struktury Organizacyjnej

Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Stargard,  styczeń 2018

 

 

1. Spółka nosi nazwę: Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Spółka może używać skróconej nazwy: OSiR Stargard Sp. z o.o.

3. Siedzibą Spółki jest miasto: Stargard.

§ 1

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Stargard, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Stargardu. 

2. Podstawę prawną działania Spółki stanowi akt założycielski Spółki, repertorium A 

Nr 15838/2009 z dnia 09.12.2009 roku i ustawa z dnia 15.12.2000 roku- Kodeks spółek handlowych. 

§ 2

1. Przedmiotem działania Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest działanie na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie i prowadzenie różnych form edukacji sportowej, zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz rozwijanie bazy hotelowej. 

2. Spółka może również:

1) świadczyć usługi hotelarskie, noclegowe, turystyczne, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 

2) wynajmować i zarządzać nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

3) prowadzić działalność rozrywkową i rekreacyjną oraz działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych,

4) wynajmować i dzierżawić sprzęt rekreacyjny i sportowy oraz pozostałe maszyny i urządzenia, 

5) prowadzić kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

6) prowadzić restauracje i inne placówki gastronomiczne i gastronomiczną działalność usługową oraz przygotowywać żywność dla odbiorców zewnętrznych (catering), 

7) prowadzić działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki,

8) świadczyć usługi w zakresie sprzedaży detalicznej sprzętu sportowego oraz pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach,

9) prowadzić sprzedaż hurtową napojów bezalkoholowych oraz sprzedaż hurtową realizowaną na zlecenie,

10) prowadzić doradztwo związane z zarządzaniem oraz pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną,

11) świadczyć usługi związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§ 3

1. Organami OSiR Stargard Sp. z o.o. są:

1) Zgromadzenie Wspólników,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

2. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i składa się z:

Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Spółki, pełniącego funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 roku Kodeks pracy,

3. W skład struktury organizacyjnej Spółki wchodzą następujące stanowiska: 

1) Dyrektor ds. technicznych i inwestycji

2) Dyrektor ds. sportu i promocji

3) stanowiska ds. zarządzania obiektami sportowymi,

4) stanowiska merytoryczne.

4. W obiektach sportowych prowadzone są usługi w zakresie: nauki pływania, rekreacji i sportu.

 Prowadzone są również usługi hotelowe i cateringowe dla grup zorganizowanych, takie jak: obozy sportowe, konferencje – szkoleniowe, biznesowe. 

5. Obiektami sportowymi Spółki są:

1) Pływalnia /TP/ w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 35 wraz z:

a) basenem,

b) salami fitness, 

c) siłownią,

d) kortami tenisowymi,

e) lodowiskiem.       

2) Hotel 104 /TH/ w Stargardzie  przy ul. Pierwszej Brygady 1, 

3) Hala Sportowa /THS/ w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 1, 

4) Stadiony /TS/ w Stargardzie przy:

a) ul. Ceglanej 1,

b) ul. Sportowej 1.

6. Merytoryczne stanowiska wraz z sekcjami obejmują:

1) stanowisko Główny Księgowy /DF/

a) stanowisko  ds. ekonomiczno – finansowych /EF/,

b) sekcja księgowości /F/. 

2) stanowisko główny energetyk /TGE/,

3) stanowisko ds. kadr i administracji /DK/

a) stanowisko ds. sekretariatu /KS/.

4) stanowisko radcy prawnego /DR/,

5) stanowisko ds. organizacji imprez i marketingu /SOM/,

6) stanowisko ds. informatyki /DI/.

7. Schemat  struktury organizacyjnej Spółki stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny /DN/:

1) zarządza i kieruje działalnością Spółki,  

2) kontroluje realizację zadań będących przedmiotem działalności Spółki,

3) reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz dokonuje czynności prawnych w imieniu Spółki, zgodnie z aktem założycielskim Spółki,

4) dokonuje doboru kadry kierowniczej i pozostałych pracowników,

5) wydaje wewnętrzne akty normatywne, regulaminy i instrukcje regulujące stosunki pracy, stosownie do obowiązujących przepisów,

6) w imieniu Zarządu Spółki zwołuje Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników w terminach i trybie przewidzianym w akcie założycielskim Spółki,

7) powołuje stałe i okresowe komisje dla celów inwentaryzacji mienia, przeglądów technicznych, warunków pracy i ppoż.,

8) uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Spółki,

9) powołuje komisje ds. przetargów,

10) nadzoruje przygotowanie projektów kierunków rozwoju Spółki,

11) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków.

§ 5

Dyrektor ds. technicznych i inwestycji /DTI/ - podlega Prezesowi Zarządu - Dyrektorowi Naczelnemu.  Do zadań Dyrektora ds. technicznych i inwestycji należy w szczególności:

1) sprawowanie  nadzoru  i kontroli  nad  podległymi obiektami sportowymi,

2) ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań w zakresie:

a) planowania kosztów działalności eksploatacyjnej Spółki,

b) planowania i przygotowania dokumentów, w tym dokumentacji dotyczącej przetargów, realizowanych inwestycji i remontów Spółki,  

3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie robót budowlanych realizowanych przez  Spółkę lub sprawowanie nadzoru nad  inspektorem nadzoru oraz weryfikacja dokumentacji technicznej dotyczącej robót budowlanych,

4) nadzorowanie realizacji zadań w zakresie dostaw, robót i usług na rzecz obiektów sportowych,

5) nadzorowanie obsługi technicznej budynków polegającej na wykonywaniu napraw bieżących   i  konserwacji  budynków, instalacji i urządzeń,

6) nadzorowanie  przygotowania rocznych planów remontowych przez Spółkę, 

7) zastępstwo Prezesa Zarządu podczas jego nieobecności w zakresie bieżącego prowadzenia spraw Spółki i  ponoszenie  odpowiedzialności za prawidłową realizację zadań,

8) wykonywanie innych zadań i poleceń na wniosek przełożonego.

§ 6

W obiekcie sportowym – Pływalnia /TP/ zatrudnieni są:

1. Specjalista ds. obsługi technicznej pływalni i BHP /TPB/ - w zakresie obsługi technicznej pływalni podlega Dyrektorowi ds. technicznych i inwestycji, a w zakresie BHP – Prezesowi Zarządu. Sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami:

a) ratownicy,

b) instruktorzy nauki pływania,

c) konserwatorzy – dozorcy,

     Działalność sezonowa obejmuje: 

a) obsługę kortów  tenisowych,

b) obsługę lodowiska sezonowego.

Do zadań pracownika na stanowisku Specjalisty ds. obsługi technicznej pływalni i BHP /TPB/ należy  w szczególności:

W zakresie obsługi technicznej pływalni:

1) nadzór nad urządzeniami w stacji uzdatniania wody z wodociągu lokalnego i własnego, a w szczególności: dokonywanie analiz wody zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym,

2) nadzór nad urządzeniami do chlorowania i uzdatniania wody w basenie,

3) organizowanie na bieżąco wszelkich napraw uszkodzonych urządzeń, opierając się w pierwszym rzędzie na własnym zapleczu służb konserwatorskich, 

4) systematyczne dokonywanie analizy wody pod względem zawartości chloru, w oparciu o posiadane wzorce oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

5) obsługa urządzeń znajdujących się w stacji uzdatniania wody basenowej w czasie nieobecności odpowiedzialnego pracownika,

6) czuwanie nad utrzymaniem temperatury wody i powietrza oraz wentylacji na basenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami,

7) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu,

8) organizowanie zawodów pływackich na basenie,

9) nadzorowanie funkcjonowania kortów tenisowych i lodowiska,

10) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

W zakresie BHP:

1) stałe czuwanie nad przestrzeganiem przepisów bhp oraz nad stosowaniem przewidzianych w tych przepisach, skutecznych środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,

2) syntetyczne  i szczegółowe kontrolowanie stanu bhp w całym zakładzie ,

3) sporządzanie protokołów kontroli stanu bhp i komisji pożarowo – technicznej wraz z przygotowaniem zaleceń,

4) badanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 

5) badanie warunków pracy na poszczególnych stanowiskach, ustalenie warunków uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, zapewnienie stosownych osłon i zabezpieczeń,

6) opiniowanie potrzeb w zakresie bhp i ppoż. dla celów zaopatrzenia zwłaszcza w odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej,

7) organizowanie obowiązkowego szkolenia z zakresu bhp i nadzór nad szkoleniem  stanowiskowym.

2. Specjalista ds. obsługi pływalni /TP/, podlega Dyrektorowi ds. technicznych i inwestycji. Sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami:

a) instruktorzy fitness,

b) instruktorzy siłowni,

c) recepcjoniści – kasjerzy,

d) sprzątaczki.

Do zadań pracownika na stanowisku Specjalisty ds. obsługi pływalni należy w szczególności:

1) prowadzenie właściwej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania obiektem krytej pływalni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi,

2) organizacja pracy i świadczenie usług w zakresie udostępniania obiektu placówkom oświatowym, zakładom pracy, instytucjom, osobom fizycznym na cele rehabilitacyjne,   rekreacyjne i sportowe, oraz bieżące wystawianie obciążeń za te usługi,

3) organizowanie pracy na obiekcie  pływalni w sposób zapewniający jej właściwe funkcjonowanie,

4) dokonywanie właściwego rozdziału pracy pomiędzy podległy personel z uwzględnieniem  fachowego  przygotowania i posiadanego stopnia służbowego oraz zakresu czynności,

5) nadzorowanie nad prowadzonymi zajęciami fitness i na siłowni zgodnie z zasadami i metodami nauczania wychowania fizycznego i sportu,

6) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

§ 7

W hotelu /TH/ zatrudnieni są:

Menedżer ds. hotelu, który podlega Dyrektorowi ds. technicznych i inwestycji. Sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi  pracownikami:

a) recepcjoniści – kasjerzy,

b) pokojowe,

c) konserwator - dozorca.

Do zadań na stanowisku Menedżera ds. hotelu należy w szczególności:

1) prowadzenie właściwej, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i sanitarno - higienicznymi eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania obiektem hotelu wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi,

2) organizacja pracy i świadczenie usług w zakresie udostępnienia hotelu, groty solnej, sali konferencyjnej zakładom pracy, instytucjom, osobom fizycznym na cele rehabilitacyjne, rekreacyjne i sportowe, oraz bieżące wystawianie obciążeń za te usługi,

3) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu,

4) organizowanie pracy na terenie hotelu w sposób zapewniający ich właściwe funkcjonowanie,

5) obsługa grup zorganizowanych, w tym: sportowych, konferencyjno – szkoleniowych, biznesowych zgodnie z preferencjami gości,

6) dokonywanie właściwego rozdziału pracy pomiędzy podległy personel, z uwzględnieniem fachowego przygotowania i posiadanego stopnia służbowego oraz zakresu czynności,

7) odpowiedzialność za planowanie, organizację pracy, funkcjonowanie, dostawy zaopatrzenia, realizacje zamówień i produkcję kuchenną,

8) świadczenie usług dzierżawy pomieszczeń,

9) podejmowanie działań związanych z marketingiem i reklamą,

10) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

§ 8

W obiekcie sportowym – Hala Sportowa /THS/ zatrudnieni są:

Specjalista ds. hali sportowej, podlega Dyrektorowi ds. technicznych i inwestycji. Sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami: 

a) sprzątaczki,

b) konserwator – dozorca.

Do zadań pracownika na stanowisku Specjalisty ds. hali sportowej, należy w szczególności:

1) prowadzenie właściwej, zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania obiektem hali sportowej, 

2) organizacja pracy i świadczenie usług w zakresie udostępnienia obiektu placówkom oświatowym, klubom  sportowym, zakładom pracy, instytucjom, osobom fizycznym na cele rekreacyjne i sportowe oraz bieżące wystawianie obciążeń za te usługi,

3) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu,

4) organizowanie pracy na terenie hali, w sposób zapewniający jej właściwe funkcjonowanie,

5) dokonywanie właściwego rozdziału pracy pomiędzy podległy personel z uwzględnieniem  fachowego przygotowania i posiadanego stopnia służbowego oraz zakresu czynności,

6) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

§ 9

W obiektach sportowych – Stadiony przy ul. Ceglanej 1 i Sportowej 1 /TS/ zatrudnieni są: 

Specjalista ds. obiektów sportowych i rekreacji - podlega Dyrektorowi ds. technicznych i inwestycji. Sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami:

a) sprzątaczki,

b) konserwatorzy – dozorcy.

Do zadań pracownika na stanowisku Specjalisty ds. obiektów sportowych i rekreacji należy w szczególności:

1) prowadzenie właściwej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa eksploatacji, zabezpieczenia  i administrowania stadionami miejskimi będącymi w zarządzie Spółki,

2) organizacja pracy i świadczenie usług w zakresie udostępnienia stadionów placówkom  oświatowym, klubom  sportowym, zakładom pracy, instytucjom, na cele rekreacyjne i sportowe oraz bieżące wystawianie obciążeń za te usługi,

3) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej  stadionów,

4) organizowanie pracy na stadionach w sposób zapewniający jej właściwe funkcjonowanie,

5) dokonywanie właściwego rozdziału pracy pomiędzy podległy personel, z uwzględnieniem fachowego przygotowania i posiadanego stopnia służbowego oraz zakresu czynności,

6) świadczenie usług  dzierżawy pomieszczeń garażowych,

7) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

§ 10

1. Specjaliści ds. obiektów sportowych i menedżer hotelu zarządzają bezpośrednio podległymi   im obiektami i wykonują zadania będące przedmiotem ich działalności wg zasad najlepszej wiedzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ponoszą za to odpowiedzialność.

2. Pracownicy na  stanowiskach merytorycznych odpowiadają za zgodne z obowiązującymi przepisami, właściwe i terminowe załatwienie spraw.

§ 11

Dyrektor ds. sportu i promocji /DSP/ - podlega Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi  Naczelnemu. Sprawuje nadzór i kontrolę nad stanowiskiem ds. organizacji imprez i marketingu  /SOM/.

Do zadań  Dyrektora ds. sportu i promocji należy w szczególności:

1) sporządzanie planów imprez organizowanych przez OSiR Stargard Spółkę z o.o. i budżetu marketingowego, 

2) prowadzenie działań marketingowych takich jak badanie rynku, ustalanie poziomu cen produktów, 

3) organizowanie oraz popularyzacja zajęć sportowo – rekreacyjnych, kulturalno – oświatowych dla mieszkańców Stargardu i okolic, 

4) składanie zamówień na sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia imprez oraz zakup nagród rzeczowych, pucharów itp., 

5) zapewnienie obsady sędziowskiej, obsługi technicznej, obsługi medycznej w czasie organizowanych imprez, 

6) odpowiedzialność za organizowanie i prawidłowe przeprowadzenie imprez pod względem organizacyjnym, marketingowym  i promocyjnym, 

7) reprezentacja Spółki na imprezach organizowanych przez OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie,

8) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

§ 12

Specjalista ds. organizacji imprez i marketingu /SOM/ podlega Dyrektorowi ds. sportu i promocji.

Do zadań  pracownika  na  stanowisku  Specjalisty ds. organizacji imprez i marketingu należy w szczególności:

1) organizowanie i  współorganizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych,

2) sporządzanie i prowadzenie preliminarzy kosztów, kalkulacji i zgodnej z przepisami prawa dokumentacji, a także sprawozdań z przeprowadzonych imprez oraz sporządzanie notatek, rejestracji fotograficznych i filmowych z przeprowadzonych imprez i ich umieszczenie na stronie internetowej, 

3) ustalenie z jednostkami Spółki i innymi stowarzyszeniami, organizacjami i klubami sportowymi kalendarza imprez OSiR Stargard Sp. z o.o. na dany rok,

4) przygotowanie akcji promocyjnej i reklamowej związanej z działalnością OSiR Stargard Sp. z o.o.,

5) prowadzenie i obsługa imprez organizowanych przez OSiR Stargard Sp. z o.o.,

6) współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi, w zakresie organizacji imprez organizowanych przez OSiR Stargard Sp. z o.o.,

7) składanie zamówień na sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia imprez oraz zakup nagród rzeczowych i pucharów,

8) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

§ 13

Główny  Księgowy  /DF/ - podlega Prezesowi  Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu.  Sprawuje nadzór i kontrolę nad stanowiskiem ds. ekonomiczno – finansowym  /EF/  i  sekcją ds. księgowości /F/.

Do zadań  pracownika na stanowisku  Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru i kontroli nad podległymi stanowiskami w sekcji księgowości /F/, 

2) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem planu finansowego przez specjalistów ds. obiektów sportowych, 

3) prowadzenie spraw dotyczących finansowania działalności przedsiębiorstwa,

4) sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Spółki,

5) analizowanie  wykonania planów i weryfikacja kosztów,

6) sprawowanie nadzoru i koordynacja pracą obejmującą zagadnienia z zakresu ustalenia cen, opłat i stawek za usługi świadczone przez Spółkę,

7) czuwanie nad realizacją prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej,

8) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, analizy wykorzystania środków finansowych Spółki oraz bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający terminowy i prawidłowy sposób rozliczeń finansowych,

9) przygotowywanie i nadzorowanie  projektów kierunków rozwoju Spółki,

10) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

§ 14

Menedżer ds. ekonomiczno - finansowych /EF/ - podlega Głównemu Księgowemu. 

Do zadań  pracownika zatrudnionego na stanowisku  Menedżera ds. ekonomiczno – finansowych należy w szczególności:

1) prowadzenie analiz finansowych i kosztów działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstwa,

2) zajmowanie się polityką kredytową przedsiębiorstwa, opracowywanie koncepcji realizacji kredytowej oraz weryfikacja ryzyka kredytowego, 

3) sporządzanie analiz wykonania planów i weryfikacji kosztów,

4) kalkulacja cen, opłat i stawek za usługi świadczone przez Spółkę,

5) pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych,

6) przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie  postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Spółce,

7) prowadzenie Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych,

8) przygotowywanie ogłoszenia, w zależności od wartości zamówienia, w siedzibie Zamawiającego, Dzienniku Urzędowym, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej,

9) udzielanie informacji, co do trybów postępowań przewidzianych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, 

10) przygotowywanie i weryfikacja prawidłowości pod względem merytorycznym dokumentacji przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych,

11) sporządzanie sprawozdań i przechowywanie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych,

12) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

§ 15

Sekcja księgowości /F/ podlega Głównemu Księgowemu i składa się 

z następujących stanowisk:

1. Stanowisko ds. księgowo-kasowych

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku ds.  księgowo – kasowych należy w   szczególności:

1) prowadzenie kasy głównej Spółki, odpowiedzialność materialna za stan gotówki w kasie i innych walorów wartościowych,

2) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówki w oparciu o dokumenty zatwierdzone przez upoważnione osoby,

3) rozliczanie kasjerów z wpływów uzyskiwanych na obiektach w oparciu o sprawdzone zestawienia i kwitariusze przychodowe,

4) sporządzanie rejestru sprzedaży i zakupu VAT oraz uzgadnianie sald z kontami podatkowymi VAT,                                                     

5) księgowanie i windykacja należności czynszowych dzierżawnych i opłata za świadczenia z tytułu najmu i dzierżawy, ewidencja wpływów z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży, terenów, należności z umów leasingowych, ze sprzedaży nieruchomości i z oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste oraz prowadzenie egzekucji tych należności,

6) ewidencja środków trwałych Spółki, materiałów i wyposażenia oraz maszyn i urządzeń, terenów, budynków i budowli przekazanych w zarząd,

7) weryfikacja stanów ewidencyjnych na podstawie inwentaryzacji i protokołów zdawczo - odbiorczych,

8) ewidencja przychodów, ewidencja płac, ewidencja zakupów inwestycyjnych i inwestycji własnych, gospodarka kasowa Spółki,

9) wykonywanie innych poleceń przełożonego. 

2. Stanowisko ds. księgowo –płacowych. 

Do zadań  pracownika  zatrudnionego na stanowisku ds. księgowo - płacowych należy w szczególności:

1) sporządzanie wszelkich dokumentów płacowych związanych z wypłatą wynagrodzeń, listy płac oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

2) naliczanie i potrącanie podatków od wynagrodzeń,

3) dokonywanie innych potrąceń od wynagrodzeń na podstawie otrzymanych decyzji i zleceń,

4) sporządzanie przelewów i innych dokumentów bankowych,

5) sporządzanie deklaracji podatkowych od wynagrodzeń pracowników i ZUS,

6) obsługa programu księgowo – placowego,

7) wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

8) wykonywanie innych poleceń przełożonego. 

§ 16

Sekcja księgowości /F/ podlega Głównemu Księgowemu i składa się 

z następujących stanowisk:

1. Stanowisko ds. księgowo-kasowych

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku ds.  księgowo – kasowych należy w   szczególności:

1) prowadzenie kasy głównej Spółki, odpowiedzialność materialna za stan gotówki w kasie i innych walorów wartościowych,

2) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówki w oparciu o dokumenty zatwierdzone przez upoważnione osoby,

3) rozliczanie kasjerów z wpływów uzyskiwanych na obiektach w oparciu o sprawdzone zestawienia i kwitariusze przychodowe,

4) sporządzanie rejestru sprzedaży i zakupu VAT oraz uzgadnianie sald z kontami podatkowymi VAT,                                                     

5) księgowanie i windykacja należności czynszowych dzierżawnych i opłata za świadczenia z tytułu najmu i dzierżawy, ewidencja wpływów z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży, terenów, należności z umów leasingowych, ze sprzedaży nieruchomości i z oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste oraz prowadzenie egzekucji tych należności,

6) ewidencja środków trwałych Spółki, materiałów i wyposażenia oraz maszyn i urządzeń, terenów, budynków i budowli przekazanych w zarząd,

7) weryfikacja stanów ewidencyjnych na podstawie inwentaryzacji i protokołów zdawczo - odbiorczych,

8) ewidencja przychodów, ewidencja płac, ewidencja zakupów inwestycyjnych i inwestycji własnych, gospodarka kasowa Spółki,

9) wykonywanie innych poleceń przełożonego. 

2. Stanowisko ds. księgowo –płacowych. 

Do zadań  pracownika  zatrudnionego na stanowisku ds. księgowo - płacowych należy w szczególności:

1) sporządzanie wszelkich dokumentów płacowych związanych z wypłatą wynagrodzeń, listy płac oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

2) naliczanie i potrącanie podatków od wynagrodzeń,

3) dokonywanie innych potrąceń od wynagrodzeń na podstawie otrzymanych decyzji i zleceń,

4) sporządzanie przelewów i innych dokumentów bankowych,

5) sporządzanie deklaracji podatkowych od wynagrodzeń pracowników i ZUS,

6) obsługa programu księgowo – placowego,

7) wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

8) wykonywanie innych poleceń przełożonego. 

§ 17

Inspektor ds. sekretariatu  /KS/ - podlega  Menedżerowi ds. kadr i administracji.

Do zadań  pracownika na stanowisku Inspektora ds. sekretariatu należy  w szczególności:

1) obsługa administracyjna sekretariatu Spółki,

2) kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów archiwalnych Spółki,

3) zamawianie i prowadzenie ewidencji pieczątek zakładowych,

4) coroczne przygotowywanie dokumentacji i dokonywanie wyboru dostawcy artykułów biurowych i chemicznych,

5) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania kary ograniczenia wolności oraz prac  społecznie użytecznych skazanych, skierowanych przez Sąd Rejonowy i Zakład Karny,

6) prowadzenie spraw w zakresie obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń losowych majątku Spółki, ubezpieczeń komunikacyjnych od odpowiedzialności cywilnej,

7) opracowywanie i okresowa aktualizacja zakładowych planów obrony oraz planów działania informacji OC w zakładzie,

8) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami i regulaminami zakładowymi, organizowanie różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin, rencistów i emerytów,

9) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

§ 18

Stanowisko radcy prawnego /DR/ - podlega Prezesowi  Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu i  prowadzi obsługę prawną Spółki.

Do zadań pracownika na stanowisku radcy prawnego należy w szczególności:

1) udzielanie  porad, opinii i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawnych,

2) informowanie Zarządu Spółki o treści nowych aktów prawnych dotyczących działalności Spółki,

3) opiniowanie pod względem prawnym  projektów zarządzeń, instrukcji i regulaminów,

4) uczestniczenie w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie umów długoterminowych, nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej wartości  i umów z kontrahentami zagranicznymi,

5) opiniowanie projektów umów i innych aktów wywołujących skutki prawne,

6) sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Spółki,

7) udzielanie wskazówek co do sposobu przygotowania materiałów potrzebnych do wykazania winy w razie popełnienia przestępstw na szkodę Spółki, bądź do uzasadnienia jego roszczeń majątkowych lub do obrony interesów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,

8) zastępowanie Spółki w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

9) informowanie pracowników komórek organizacyjnych o uchybieniach lub naruszeniach prawa w działalności Spółki, udzielanie wyjaśnień co do właściwego sposobu postępowania w usunięciu naruszeń przepisów prawnych i zwracanie uwagi na konsekwencje, jakie należy wyciągnąć w stosunku do winnych tych naruszeń.

§ 19

Główny energetyk /WGE/ - podlega Dyrektorowi ds. technicznych i inwestycji.

Do zadań pracownika na stanowisku Głównego energetyka należy w szczególności:

1) opracowywanie i przetwarzanie danych energetycznych dla celów analitycznych i dla potrzeb sprawozdawczości,

2) sporządzanie planów remontowych w zakresie energii oraz nadzór nad ich realizacją, 

3) planowanie, wykonawstwo i nadzór nad realizacją przeglądów, pomiarów, napraw, konserwacji i remontów instalacji energetycznych i urządzeń,

4) prowadzenie bilansu energetycznego w zakresie limitów zużycia energii, bilansowania potrzeb i racjonalizacja zużycia czynników energetycznych w obiektach Spółki,

5) udoskonalenie planowych przeglądów urządzeń dla obniżenia strat energii, poprawy warunków bhp,

6) informowanie Zarządu oraz pracowników o rezultatach podjętych w Spółce działań  związanych z racjonalną gospodarką energetyczną,

7) archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw,

8) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

§ 20

Stanowisko ds. Informatyki /DI/ - podlega  Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu i Dyrektorowi ds. technicznych i inwestycji.

Do zadań pracownika na w/w stanowisku należy w szczególności:

1) zapewnienie stałej obsługi sprzętu komputerowego - diagnoza i naprawa sprzętu,

2) zapewnienie stałego dostępu do Internetu pracowników Spółki oraz Klientów OSiR i gości Hotelu 104,

3) badanie zgodności z ogólnie przyjętymi przepisami programów użytkowanych przez pracowników Spółki,

4) diagnozowanie przydatności sprzętów komputerowych,

5) prowadzenie strony i aktualizacja witryny  internetowej  www.osir.stargard.pl oraz portalu społecznościowego FB,

6) prowadzenie dokumentacji  związanej z ochroną  danych osobowych,

7) zgłaszanie przełożonemu wszelkich nieprawidłowości,

8) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

§ 21

Do zadań pracowników na stanowiskach:  instruktorzy fitnessu i siłowni należy: 

1) prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i atrakcyjny, dostępny dla ćwiczących,

2) prowadzenie zajęć zgodnie z zasadami i metodami nauczania wychowania fizyczne i sportu,

3) promowanie wśród mieszkańców Stargardu i okolic zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu,

4) opracowywanie harmonogramu zajęć dla instruktorów zatrudnionych na salach fitness i  siłowni, 

5) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie osób uczestniczących w zajęciach, 

6) organizowanie zawodów oraz popularyzacja Fitness Klubu OSiR Stargard Sp. z o.o.,

7) składanie zamówień na sprzęt i materiały  niezbędne do siłowni i Fitness Klubu OSiR Stargard Sp. z o.o., 

8) kompletowanie aktualnych przepisów dotyczących fitness klubów i siłowni,

9) czynne włączanie się w organizowanie przez OSiR Stargard Sp. z o.o. imprez sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców Stargardu,

10) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

§ 22

1. Do zadań pracowników zatrudnionych na  stanowiskach: recepcjonistka - kasjer  należy:

1) prawidłowe wystawianie faktur VAT i rejestrowanie w kasie fiskalnej  oraz pobieranie opłat za wszystkie usługi świadczone gościom, zgodnie z obowiązującym cennikiem,

2) prowadzenie ksiąg  druków ścisłego zarachowania, 

3) sporządzanie raportów kasowych w oparciu o raporty fiskalne i przekazywanie ich do akceptacji,

4) prawidłowe przyjęcie z kasy głównej żetonów oraz innych druków ścisłego zarachowania, a także prowadzenie ich ewidencji rozchodu na bieżąco,

5) pobieranie należności za wszelkie świadczenia usług, zgodnie z obowiązującymi cenami,

6) kontrola wstępu osób korzystających  z usług Spółki,

7) wynajmowanie pokoi, z równoczesnym wydawaniem kluczy oraz zaznaczenie tych operacji na wykazie wolnych miejsc z opisem,

8) załatwianie spraw meldunkowych w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ewidencji ruchu gości, z równoczesnym wpisem do książki meldunkowej,

9) przydzielanie pokoi hotelowych z uwzględnieniem odpowiedniej polityki zakwaterowania, przyjmowanie opłat za pobyt w hotelu,

10) załatwianie spraw związanych ze zmianą pokoi hotelowych lub przedłużania pobytu gości w hotelu,

11) przyjmowanie i prawidłowe wpisywanie zamówień rezerwacji: pisemnych, telefonicznych oraz rezerwacji osobistych od firm i gości indywidualnych,

12) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach recepcjonistka – kasjer ponoszą odpowiedzialność materialną za stan gotówki w kasie i innych walorów wartościowych, wynikających z zakresu obowiązków recepcjonistki, kasjera. 

§ 23

Do zadań  pracowników zatrudnionych na stanowiskach:  instruktor nauki pływania  należy: 

1) prowadzenie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych,

2) opracowywanie rozkładu zajęć i programu nauki pływania oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

3) wystawianie ocen z nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych,

4) organizowanie zawodów pływackich  oraz innych imprez rekreacyjnych,

5) dbałość o schludny i estetyczny wygląd własny oraz przestrzeganie noszenia w czasie pracy  przewidzianego przepisami ubioru instruktora nauki pływania,

6) czuwanie nad bezpieczeństwem pływających oraz ciągła obserwacja akwenu wodnego,

7) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

§ 24

Do zadań pracowników zatrudnionych na stanowiskach:  ratownik  WOPR  należy: 

1) czuwanie nad korzystaniem przez kąpiących się z części basenu, odpowiadającej ich umiejętnościom pływackim,

2) czuwanie nad bezpieczeństwem kąpiących się oraz ciągła obserwacja akwenu wodnego,

3) ponoszenie odpowiedzialności za organizację pracy podległych młodszych ratowników WOPR i ratowników społecznych WOPR, 

4) przydzielenie stanowisk obserwacyjnych w czasie pełnienia obowiązków młodszych ratowników WOPR i ratowników społecznych WOPR,

5) ratowanie tonącego i udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym,

6) przestrzeganie obowiązującego regulaminu pływalni oraz dopilnowywanie przestrzegania tego regulaminu przez innych użytkowników. Wpisywanie uwag do raportu dziennego oraz natychmiastowe powiadomienie  przełożonego,    

7) zakaz opuszczania stanowiska obserwacyjnego w czasie pełnienia służby, jedynie na wezwanie „POMOCY” - na czas trwania  akcji  ratowniczej,

8) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

§ 25

Do zadań  pracowników zatrudnionych na stanowiskach:  konserwatorzy, dozorcy należy: 

1) dbanie o sprawność techniczną przydzielonych obiektów oraz estetykę obiektu i terenów przyległych,

2) dokonywanie określonych przeglądów przydzielonego sprzętu i urządzeń, napraw,  rozliczanie zużytego  paliwa,

3) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych działających w  obiekcie sportowym,

4) dokonywanie codziennego przeglądu obiektów oraz bieżące usuwanie usterek i awarii,

5) dokonywanie drobnych robót budowlano -  remontowych w obiektach sportowych,

6) utrzymywanie w czystości posesji i obiektów sportowych,

7) wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami BHP,

8) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

§ 26

Do zadań pracowników zatrudnionych na stanowiskach:  sprzątaczki, pokojowe należy: 

1) dbanie o stan czystości i porządku na obiektach OSiR Stargard Sp. z o.o.,

2) wykonywanie prac pielęgnacyjnych wokół obiektów Spółki, 

3) dbanie o powierzony sprzęt, maszyny czyszczące, odkurzacze oraz inne mienie Spółki,

4) codzienna  kontrola obiektu i informowanie przełożonych o zauważonych usterkach, awariach, aktach wandalizmu w obiektach Spółki,

5) wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami BHP,

6) przygotowywanie pokoi hotelowych zgodnie z otrzymanym od recepcjonistki wykazem zwalnianych przez gości pokoi w danym dniu,

7) przygotowywanie pokoi na przyjęcie gości, to jest: zmiana pościeli, ścielenie łóżek, sprzątanie, ścieranie kurzu ze wszystkich sprzętów i wietrzenie. 

8) sprawdzanie pokoi wskazanych przez recepcję jako wolne i natychmiastowe zawiadomienie recepcjonistki, jeżeli w tych pokojach po godzinie 1200 pozostają jeszcze rzeczy gości,

9) prawidłowa gospodarka bielizną pościelową, segregowanie i przekazywanie jej do pralni,

10) pobieranie z magazynu środków do utrzymania czystości i racjonalne ich zużywanie przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów BHP,

11) kontrolowanie stanu wyposażenia pokoi w chwili zwalniania pokoi przez gości, a w szczególności stwierdzenie braków i uszkodzeń, zgłaszanie recepcjonistce celem obciążenia gościa za spowodowane straty,

12) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

§ 27

Szczegółowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach pracy, stanowią załączniki do umów o pracę. 

§ 28

Wszystkich pracowników Spółki obowiązuje przestrzeganie przepisów o porządku i dyscyplinie pracy, a w szczególności postanowień zawartych w Regulaminie Pracy.

§ 29

1. Regulamin Organizacyjny OSiR Stargard  Sp. z o.o.  obowiązuje przez czas  nieokreślony.

2. Zmiany w treści Regulaminu Organizacyjnego wymagają Uchwały Zarządu Spółki i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. 

§ 30

Regulamin przechowywany jest w aktach Zarządu Spółki u Menedżera ds. kadr i administracji.Stargard 23.05.2017 r.

§ 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących zakresu obowiązków lub będących przedmiotem działania Spółki, mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy  i inne obowiązujące przepisy prawa. 

Stargard 12.01.2018 r.

Sporządziła:

Beata Zawisza -Łukaszuk