Klauzula monitoringu

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w związku z monitoringiem wizyjnym

W związku z rozpoczęciem stosowania, od dnia 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, Ośrodek Sportu i Rekreacji OSIR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie informuję, że od tego dnia będą przysługiwały następujące poniżej prawa w związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego.

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji OSIR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, ul. Szczecińska 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000359707, posiadająca NIP 8542367178, REGON 320765396.

2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji jest:

- Pan Łukasz Rozesłański posiadający e-mail: RODO@OSIR.STARGARD.PL

3. Pani/a dane przetwarzane będą w celu:

- dokumentowania zdarzeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz art.22² Kodeksu Pracy.

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą:

- Policja, prokuratura, sądy i inne uprawnione organy.

5. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni lub dłuższy jeżeli toczone będzie postępowanie, na wniosek pisemny organu.

8. Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ), jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.