Aktualności
Następny
Poprzedni
26-03-2021

Dodatkowe obostrzenia - od 27 marca

Pojawiło się już nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadzono dodatkowe ograniczenia, tak aby jak najbardziej wyhamować tendencję wzrostu liczby zakażonych. Znaczące zmiany dotyczą sportu. Wchodzą w życie od soboty, 27 marca.

Zgodnie z ust. 16 rozporządzenia, „Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Z naszych obiektów (stadion piłkarski, stadion lekkoatletyczny, hala sportowa) mogą zatem korzystać tylko zawodowcy (mówimy tu o koszykarzach ekstraklasowej Spójni i piłkarzach drugoligowych Błękitnych) oraz wybrane grupy zawodników obu stargardzkich klubów lekkoatletycznych, będących członkami kadry narodowej. Mecze piłkarskie z udziałem rezerw Błękitnych, kobiet, drużyn młodzieżowych, a także mecze drużyn młodzieżowych Spójni zostają odwołane, a treningi – zawieszone do 9 kwietnia włącznie. Wyłączenie amatorów z możliwości korzystania z obiektów sportowych nastąpiło już wcześniej.

Ponadto przypominamy, że osoby uczestniczące w zajęciach sportowych oraz korzystające ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.

Polecamy tez lekturę poniższego artykułu, który rozwiewa wszelkie wątpliwości:
https://prawosportowe.pl/a/boiska-niedostepne-dla-dzieci-mlodziezy-i-amatorow?fbclid=IwAR3wHBGZmOobh4LJW-No_u0Bs661aUkqtgDVqwuloFeHPU_b3cLBwlo14j0