Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

OGŁOSZENIE NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

09.09.2022 09:03

Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 

OGŁOSZENIE NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji  OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki.

 

Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI OSiR STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ W STARGARDZIE ZA LATA 2022 i 2023.

 

1. Badanie sprawozdania zakończone wydaniem opinii powinno zostać  przeprowadzone

do dnia:

                 -  15 marca 2023 za rok 2022,

                 -  15 marca 2024 za rok 2023.

2.   Oferta powinna zawierać:

-   informacje o firmie, jej statucie prawnym i kierownictwie,

-   wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem jej doświadczenia,

-  listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których prowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat,

-  harmonogram  obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, końcowym oraz  udziałem  w inwentaryzacji,

-  gwarancję spełnienia warunków określonych w art.66 ustawy  o rachunkowości,

-  proponowaną cenę  badania,

-  gotowość spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą zarówno na etapie badania wstępnego jak i po zakończeniu badania sprawozdania  finansowego.

3.  Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert w  zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Oferta na badanie sprawozdania za lata 2022 i 2023 – nie otwierać ”w terminie do 14.10.2022 r. do godz.15.00  na adres Spółki, tj.:

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością73-110 Stargard, ul. Szczecińska 35 Tel. 91 573 23 34

4.  Postępowanie będzie ważne, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta.

5.  Oferty nie spełniające powyższych wymogów lub złożone w innym terminie niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

6.  Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona Rada Nadzorcza  Spółki.

7.  Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i  ponoszenia skutków prawnych.