Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Praca dla Kierownika ds. Kadr i Administracji

12.06.2024 07:14

Nabór na wolne stanowisko Kierownika ds. Kadr i Administracji w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

 

PREZES  ZARZĄDU

Ośrodka Sportu  i Rekreacji  OSiR  Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika ds. Kadr i Administracji w Ośrodku Sportu   i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 35.

 

Umowa na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony w wymiarze czasu pracy 1/1 etat.

                       

I. Do naboru może przystąpić kandydat, który:

1.      Posiada obywatelstwo polskie.

2.      Posiada  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych.

3.      Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownika ds. Kadr i Administracji.

4.      Był  nie karany za przestępstwa popełniane umyślnie.

5.      Posiada nieposzlakowaną opinię.

6.      Spełnia poniższe warunki:

-        posiada wykształcenie wyższe,

-        posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku w komórce kadrowo – płacowej,

-        posiada dobrą znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy Kodeksu Pracy,  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeks Spółek Handlowych.

 

II. Wymagania dodatkowe:
1. Sprawna  obsługa programów kadrowo – płacowych.

2. Sprawne posługiwanie się programami z pakietu  Office.

3. Znajomość obsługi programu Płatnik, e-PFRON – informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, GUS – sprawozdania i informacje.

III. Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

1.      Prowadzenie całości spraw związanych z nawiązywaniem  i rozwiązywaniem stosunku pracy pracowników:

1)      kompletowanie i prowadzenie  akt osobowych, wprowadzenie danych do bazy kadrowo - płacowej,

2)      przygotowywanie umów o pracę, zakresów czynności informacji do umowy i oświadczeń  pracowników, angaży, zmian do angaży,

3)      zgłaszanie „do” i wyrejestrowywanie ”z” ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego osób podlegających tym ubezpieczeniom w trybie, zakresie i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami ( obsługa „Płatnika”),  ,

4)      rozliczanie czasu pracy pracowników  zgodnie z wprowadzonymi  harmonogramami miesięcznymi,

5)      sporządzanie zestawień  potrzeb  zatrudnieniowych oraz ustalanie i analizowanie stanów zatrudnienia w OSiR oraz  statystyki miesięcznej,

6)      wydawanie skierowań do lekarza medycyny pracy i  prowadzenie ewidencji badań  pracowników,

7)      ustalanie prawa do urlopu wypoczynkowego, oraz opracowywanie  projektu planu urlopów wypoczynkowych pracowników i wystawianie kart urlopowych dla pracowników,

8)      sporządzanie list obecności na wszystkie obiekty,

9)      sprawdzenie pod względem merytorycznym i podpisywanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców,

10)  wnioskowanie o wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla pracowników oraz odpraw emerytalnych i rentowych,

11)  ustalenie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

12)  opiniowanie wniosków w sprawach należących do zakresu zadań, a w szczególności wynikających ze stosunku pracy,

13)  opracowywanie regulaminów: wynagrodzenia, pracy, organizacyjnego i struktury organizacyjnej,

14)  prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem list płac dla pracowników (w szczególności: naliczanie wynagrodzeń, naliczanie wynagrodzeń z tytułu choroby, naliczanie innych świadczeń pracowniczych, sporządzanie dokumentów dotyczących zasiłków z zakresu choroby i macierzyństwa, dokonywanie potrąceń, dyspozycja płatności),

15)  prowadzenie spraw w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz spraw związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych od wynagrodzeń, umów zleceń i innych.

2. W zakresie prowadzenia spraw Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników:

1)      Sporządzanie  sprawozdań  i informacji  Zarządu za rok obrotowy,

2)      sporządzanie sprawozdania z Celów Zarządczych Spółki,

3)      przygotowywanie projektów uchwał, informacji, protokołowanie spotkań  Zarządu i prowadzenie  dokumentacji  z tego zakresu,

4)      przygotowywanie  informacji i pism dotyczących działań Zarządu,

5)      prowadzenie spraw Spółki  związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym,

6)      prowadzenie księgi udziałów Spółki,

7)      prowadzenie i obsługa techniczno-administracyjna Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników OSiR:

a)       przygotowanie pism, projektów uchwał, informacji, zawiadomień o posiedzeniach,

b)      prowadzenie i przechowywanie  wszelkiej dokumentacji z tego zakresu,

c)       udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

d)      przekazywanie  dokumentów, sprawozdań dotyczących  spraw Spółki  oraz ścisła współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej   i Ochrony Środowiska UM

 

  IV. Wymagania preferowane:

1)      Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz współpracy z zespołem,

2)      wysoki poziom kultury osobistej,

3)      dobra organizacja pracy, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność nabywania i praktycznego wykorzystywania wiedzy.

 

V. Wymagane dokumenty:

1)      Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV)- bez wizerunku ,

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopie dokumentów  potwierdzających posiadane wykształcenie,

4)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

6)      ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

7)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

8)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po zatrudnieniu wymagane dostarczenie  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

9)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z poniższą treścią: „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OSiR Stargard Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie”.

10)  oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w OSiR Stargard.

 

V. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 24 czerwca 2024 r. na adres :

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR  Stargard Sp. z o.o.

ul. Szczecińska  35 ( sekretariat)

73-110 Stargard

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Kierownika ds. Kadr i administracji  OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie”.

 

 

 

Uwaga:

1.      Oferty, które wpłyną do OSiR Sp. z o.o. niekompletne lub po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

2.      Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

3.      Bliższe informacje można uzyskać pod nr 91/ 573-23-34.

4.       O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.