Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Praca dla sprzątaczki w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR

14.06.2024 12:24

Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko Sprzątaczki w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie.

 

Ośrodka Sportu  i Rekreacji  OSiR  Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko Sprzątaczki w Ośrodku Sportu   i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 35.

 

Umowa na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony w wymiarze czasu pracy 1/1 etat.

                       

I. Do naboru może przystąpić kandydat, który:

1.      Posiada obywatelstwo polskie.

2.      Posiada  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3.      Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  sprzątaczka.

4.      Był  nie karany za przestępstwa popełniane umyślnie.

5.      Posiada nieposzlakowaną opinię.

II. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata przy wykonywaniu pokrewnych prac.

III. Wykształcenie:  podstawowe  lub zawodowe.

IV. Zakres obowiązków:

1)      Utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach znajdujących się na obiekcie Pływalni przy ul. Szczecińskiej 35  - OSiR Stargard Sp. z o.o.,

2)      obsługa szatni, natrysków,

3)      zapobieganie próbom  dewastacji pomieszczeń i urządzeń,

4)      wszelkie uszkodzenia zaistniałe podczas służby w tych pomieszczeniach należy wpisać do zeszytu usterek konserwatorów,

5)      dbanie o powierzony sprzęt, maszyny czyszczące, odkurzacze oraz inne mienie Spółki,

6)      codzienna kontrola obiektów i informowanie przełożonych o zauważonych usterkach, awariach, aktach wandalizmu w obiektach Spółki,

7)      wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami BHP,

8)      pobieranie z magazynu środków do utrzymania czystości i racjonalne ich zużywanie przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów BHP,

9)      noszenie przepisowego stroju służbowego w czasie pełnienia obowiązków służbowych,

10)  dbanie o czystość i estetykę własną oraz uprzejmą obsługę i opanowanie,

11)  wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

 

V. Opis stanowiska:

Praca w systemie  trzy zmianowym w: soboty, niedziele i święta według  harmonogramu pracy.

1 zmiana od 6.00 do 14.00,

II  zmiana od  14.00 do 22.00,

III zmiana  ( nocna)  od 22.00 do 6.00.

 

VI. Wymagane dokumenty:

kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku sprzataczka,
 kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
kopie dokumentów potwierdzających co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp).
 Dokumenty należy składać w  OSiR Stargard Sp. z o. o. w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 35, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko sprzątaczki. Termin składania dokumentów  do dnia 30.06.2024 r.   Kontakt tel. 91/573 23 34.

Uwaga:

1.      Oferty, które wpłyną do OSiR Sp. z o.o. niekompletne lub po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

2.      Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

3.      Bliższe informacje można uzyskać pod nr 91/ 573-23-34.

4.       O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.