Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Stanowisko Głównego Energetyka

07.06.2024 08:39

OSiR Stargard ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Energetyka

 

PREZES  ZARZĄDU

Ośrodka Sportu  i Rekreacji  OSiR  Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie

 

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Energetyka w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 35.

                                                    

I. Do naboru może przystąpić kandydat, który:

1.      Posiada obywatelstwo polskie.

2.      Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3.      Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Głównego Energetyka.

4.      Był  nie karany za przestępstwa popełniane umyślnie.

5.      Spełnia   poniższe warunki:

       - ukończył studia   wyższe elektryczne lub elektrotechniczne i posiada uprawnienia

          Elektryczne ważne,

       - posiada doświadczenie – min. 3 lata pracy  na stanowisku  o podobnym charakterze

         zakresu obowiązków.

 

II. Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

1)    opracowywanie i przetwarzanie danych energetycznych dla celów analitycznych i dla potrzeb sprawozdawczości,

2)   sporządzanie planów remontowych  i inwestycyjnych w zakresie energii oraz nadzór nad ich realizacją,

3)   comiesięczną analizę stopnia wykonania planu oraz odchyleń od planu zakresu działalności Spółki, za którą odpowiada stanowisko  na podstawie danych uzyskanych z pionu Dyrektora ds. ekonomiczno - finansowych wraz ze zwrotnym przekazaniem uzasadnienia w zakresie przyczyn odchyleń i propozycji ewentualnego przesunięcia zadań w czasie,

4)   planowanie, wykonawstwo i nadzór nad realizacją serwisów, przeglądów, pomiarów, napraw, konserwacji i remontów instalacji energetycznych i urządzeń elektrycznych, ciepłowniczych, energetycznych,

5)   prowadzenie bilansu energetycznego w zakresie limitów zużycia energii, bilansowania potrzeb i racjonalizacji zużycia czynników energetycznych w obiektach Spółki,

6)   bieżącą kontrolę urządzeń w celu optymalizacji zużycia energii,

7)   sprawdzanie i opisywanie dowodów finansowych (rachunków i faktur) pod względem merytorycznym za energie elektryczną oraz ogrzewanie z poszczególnych obiektów,

8)   koordynowanie umów związanych z energetyką,

9)   przeprowadzanie  audytów energetycznych,

10) przygotowywanie sprawozdań do GUS,

11)  informowanie Zarządu Spółki o rezultatach podjętych w Spółce działań związanych z racjonalną gospodarką energetyczną,

12)  archiwizację dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw,

13)  udział w pracach stałych, komisjach zakładowych Spółki,

14) wykonywanie innych zadań i poleceń nie ujętych w niniejszym zakresie czynności na wniosek przełożonego.

 

 

III. Wymagania preferowane:

1)      umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz współpracy z zespołem,

2)      wysoki poziom kultury osobistej,

3)      dobra organizacja pracy, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność nabywania                           i praktycznego wykorzystywania wiedzy.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV)- bez wizerunku ,

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopie dokumentów  potwierdzających posiadane wykształcenie,

4)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

6)      ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

7)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

8)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po zatrudnieniu wymagane dostarczenie  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

9)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z poniższą treścią: „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OSiR Stargard Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie”.

10)  oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w OSiR Stargard.

 

V. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 20 czerwca 2024 r. na adres :

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR  Stargard Sp. z o.o.

ul. Szczecińska  35 ( sekretariat)

73-110 Stargard

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Głównego Energetyka  OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie”.

 

Uwaga:

1.      Oferty, które wpłyną do OSiR Sp. z o.o. niekompletne lub po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

2.      Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

3.      Bliższe informacje można uzyskać pod nr 91/ 573-23-34.

4.       O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.